Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект "Кабелна линия 20 kV

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Крумовград, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в Държавен вестник бр.36 от 27.04.2018год  е обнародвано обявление за  изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект  "Кабелна линия 20 kV в участъка от П/СТ 100/20 kV Крумовград“ в ПИ 39970.501.4 по плана на гр. Крумовград до нов БКТП в ПИ с идентификатор 66716.501.5, в землището на с. Скалак, община Крумовград" с възложител „Електроразпределение-Юг“ ЕАД, КЕЦ  Крумовград.

Проектът на ПУП-ПП засяга следните поземлени имоти:

  • Поземлен имот с идентификатор 39970.501.4, надземно транспортно съоръжение (мост) над ПИ 39970.10.37,
  • Поземлени имоти с идентификатори - 39970.501.1126, 39970.501.911, 501.1210, 39970.502.1133, 39970.502.1137, 39970.501.1132, 39970.501.3064, 39970.501.1337, 39970.502.1143, 39970.502.1146, 39970.501.1188, 39970.502.1148, 39970.501.1189, 39970.502.1152, 39970.501.1200, 39970.502.1154, 39970.504.1282, 39970.502.1258, и 39970.505.320, по КККР на землището на Крумовград, представляващи урбанизирана територия, общинска публична собственост,
  • надземно транспортно съоръжение (мост) над ПИ 39970.502.1355, 39970.502.1142, 39970.502.1254, 39970.505.290, 39970.505.283, 39970.505.287, 39970.505.235, по КККР на землището на Крумовград, 53206.10.39 (стар номер 010039),  10.85 (стар номер 010085) по КККР на село Овчари  и  30538.25.483 (стар номер 00483) по КККР на село Звънарка  - публична държавна собственост,
  • поземлени имоти с идентификатори - 66716.21.18, 66716.19.26, 66716.34.41, 66716.2249, 66716.22.40, 17.51, 66716.14.57, 66716.14.56, 66716.14.52, 66716.14.50, 66716.11.80, 66716.11.79, 66716.11.78, 66716.11.76, 66716.11.73, 66716.11.71 – публична общинска собственост  и  66716.11.67  - частна държавна собственост по КККР на село Скалак. 

       Проектът за Подробен устройствен план  - Парцеларен план е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

        

Община Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 09 Май 2018
  • Посещения: 802

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: