Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.17, ал. 7  и чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград и Решение № 523 от Протокол № 28 oт 01.03.2018 гoд.  на ОбС-Крумовград

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим  имот – публична общинска собственост, представляващ:  Помещение с полезна площ от  46.00 кв.м., находящо се на третия етаж от масивна триетажна сграда „Младежки клуб – Читалище”, съставляващ УПИ ІІ-ри  в кв. 17 по ПУП на с. Егрек, общ. Крумовград,обл.Кърджали,  актуван с АПОС №189/25.09.2000 г., за търговска дейност, за срок от 10 години,  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 32.60 лв. /тридесет и  два лева и  шестдесет ст./ без ДДС.

1.Търгът  ще се проведе  на 05.04. 2018 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград,

находяща се на пл. „България” № 5, І-ви етаж. 

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена. 
  2. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими), се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр.

Крумовград,  пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  04. 04. 2018 г.    

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 04. 2018 г.
  2. 5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 04. 2018 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  3. 6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.04.2018 год. на същото място по същото време  и  при същите условия.
  4. 7. Документите за участие в повторния търг се приемат в  „Административно  обслужване” , находящо се в сградата ОбА гр. Крумовград, ет.1, пл. “България” № 16   до 16.00 ч. на 04.2018 год.
  5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 20 Март 2018
  • Посещения: 1078

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: