Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжността Шофьор по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжността Шофьор по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • Да са физически лица;
 • Да имат основно/средно образование;
 • Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС /автобус/.
 • Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишавани по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство.
 • Да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.
 • Да отговарят на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
 • Да притежават най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус.
 • Да са на възраст, не по-малка от 25 години.

 

 1. Описание на дейността „Шофьор”

 

 1. Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява гориво, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието на работа на двигателя, осветлението, спирачките, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите.
 2. Получава пътен лист, заверени от механика на МПС.
 3. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.
 4. Описва в пътния лист данните за извършените курсове.
 5. При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на автобуса и при поява на неизправности и повреди взима мерки за тяхното отстраняване.
 6. След завръщане в гаража зарежда МПС с гориво, почиства и измива МПС и го представя на механика.
 7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.
 1. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 01.03.2018 г. до 07.03.2018 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в деловодството на Общината.

 1. Продължителност на осигурената заетост

 

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Шофьор” ще се сключи трудов договор, при пълно работно време и спазване  разпоредбите на КТ.

Продължителност на осигурена заетост 10 месеца – 1600 часа за целия период.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

 1. Документи за кандидатстване:
 1. Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 101.03.2018г..
 2. Автобиография по образец docxПриложение 201.03.2018г..
 3. Декларация по чл. 107 от КТdocxПриложение 301.03.2018г..
 4. Декларация по образец – docxПриложение 401.03.2018г..
 5. Документ за самоличност (за справка).
 6. Копие на диплома за завършено образование.
 7. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности
 8. Свидетелство за управление, валидна за съответната категория МПС.
 9. Удостоверение за психологическа годност по чл.152, ал.1, т.2 от ЗДП.
 10. Удостоверение за професионална квалификация.
 11. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

6.Ред за провеждане на подбора

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно описаните по-долу критерии:

 1. специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
 2. квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

                                                                                               

                                                                                                          Общо точки   - 100

Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

ВАЖНО: Одобрения кандидат следва да представи следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявената длъжност:

 1. Свидетелство за съдимост
 2. Карта за предварителен медицински преглед
 3. Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

За повече информация:

Мелиха Байрам – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3

телефон за връзка: 0886987245

            Себихан Мехмед

Kмет на община Крумовград

Тагове: Обяви

 • Публикувана на 01 Март 2018
 • Посещения: 1079

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: