Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост

         На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 от ЗОС,  чл.20, ал. 2  и чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  недвижим  имот - частна общинска собственост, представляващ:  Терен от 9.50 кв.м., ведно с разположения върху него метален павилион  № 4 с площ  от  9.50 кв.м., находящ се в  ПИ с идентификатор 39970.504.981 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на  гр.Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от  6558  кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.”Ахрида” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, комплекс,  актуван с  Акт за частна общинска собственост № 6307 от 23.01.2014 год. за търговска дейност, за срок от 10 години,  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 34.70 лв. /тридесет и  четири лева и  седемдесет ст./ без ДДС

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търгът ще се проведе на 15.03. 2018 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж.
  3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими), се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  14. 03. 2018 г.    

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. 4. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 03. 2018 г.
  2. 5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 03. 2018 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  3. 6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.03.2018 год. на същото място по същото време  и  при същите условия.
  4. 7. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване”  до 16.00 ч. на 03.2018 год.
  5. 8. Участниците да носят документ за самоличност.

            Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 27 Февруари 2018
  • Посещения: 846

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: