Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов”, гр. Крумовград

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

На 12.12.2017 г. кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014– 2020 г.

Наименование на проекта: „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов”, гр. Крумовград”

Продължителност на изпълнение на проекта – 36 месеца

Обща стойност: 680 456,85 лева без ДДС

Цел на проекта: Подобряване на пространствата около сградите на детска градина „Митко Палаузов” гр. Крумовград.

Основни дейности: Ново композиционно решение на дворните пространства, озеленяване, доставка и монтаж на съоръжения за игра и занимания за деца, спортни площадки за деца, интерактивни съоръжения по безопасност на движението: пътни знаци, пешеходни пътеки, светофари и др.

С изпълнението на проекта ще се осигури необходимия брой детски площадки за игра на открито, отговарящи на действащите нормативни и технически изисквания, изискванията за безопасност и достъпност, както и интегрирането им в заобикалящата ги среда.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов”, гр. Крумовград”,

финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

  • Публикувана на 14 Декември 2017
  • Посещения: 92

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: