Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

euНа 21.12.2017 г. в 10.00 часа в залата на Общинска Администрация - Крумовград на ул. Трети Март № 3, ет. 1, се проведе втора информационна среща, която имаше за цел отчитане изпълнението на заложените дейности и постигнатите резултати по проект „Подкрепа за независим живот“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.snimki11

Цел на проекта: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Териториален обхват: Всички населени места на територията на община Крумовград.

Обща стойност: 499 384,75 лева

Целеви групи по проекта:

- Хора с увреждания и техните семейства;

- Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

С изпълнението на проекта се разшири дейността на Звеното за услуги в домашна среда, създаденo по схема „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. В продължение на 20 месеца бяха предоставени интегрирани социални услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, в съчетание с комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително психологическа и здравна подкрепа.

Проектът осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга страна даде възможност на хората с увреждания да ползват различни услуги, съобразно нуждите си. Към звеното за услуги в домашна среда бе назначен персонал за управление на звеното, персонал за предоставяне на услуги в домашна среда и специалисти за предоставяне на психологическа и здравна подкрепа.

За гарантиране на интегрирания подход на услугите персоналът включваше експерти с различен профил на компетентността си: домашни помощници, лични асистенти, социален работник, психолог и медицинска сестра.

Постигнати резултати:

  1. За участниците в предоставянето на услугите са приети ясно и точно регламентирани права и задължения.
  2. На лицата с увреждания и възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване е подобрено качеството на живот чрез предоставяне на разнообразна грижа, съобразена с конкретните им потребности.
  3. Осъществена е превенция на риска от институционализиране на лицата, зависими от постоянни грижи.
  4. Разширен е териториалният обхват и е повишено качеството на живот на потребителите чрез предоставяне на индивидуално ориентирани почасови услуги от професионално подготвени лица.
  5. Осигурени са здравословни и безопасни условия за живот на потребителите и безопасни условия на труд на домашните помощници и личните асистенти.
  6. Надградени са постигнатите добри резултати по схема „Помощ в дома“, схема

„Алтернативи“ и други мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., както и процедура „Нови алтернативи”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез прилагането на нов по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално - здравни услуги и други, според потребността на възрастните хора и хората с увреждане.

С реализирането на настоящия проект са постигнати заложените индикатори и очаквания ефект върху целевите групи. Общо 115 потребители са получили почасови услуги по домовете си от началото на проекта до сега. Общият брой на назначените лични асистенти и домашници помощници е 88.

Създадени са по-добри условия на живот на лица в неравностойно положение. Осъществени са дейности за преодоляване на социалната им изолация. Проектът генерира положителни резултати и желанието на бенефициентите проектът да продължи, красноречиво говори за това.

Проектът приключва на 31.12.2017 г., но през 2018 година, финансирането на услугите личен асистент и домашен помощник ще бъде осигурено от държавния бюджет.

22.12.2017 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-20120 г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 22 Декември 2017
  • Посещения: 546

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: