Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

   Община Крумовград изпълнява два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

   На 31.08.2017 г. кметът на Община Крумовград подписа договор за безвъзмездна финасова помощ по Инвестиционен приоритет ИП 9с за проект „Integrated approach for social inclusion in BG – GR region by supporting employability and by developing social entrepreneurship”/„Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социалното предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL”.

   По проекта се предвижда създаване на Център за временно настаняване на хора в нужда чрез преустройство на трети етаж на сектор „Б” на бивша Районна болница. Дейностите по проекта включват: ремонтни работи, обзавеждане и оборудване на центъра, предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначени за бездомни лица.

   Проектът се реализира в партньорство с Община Топирос, Р. Гърция.

   Общата стойност на проекта е в размер на 498 584,03 евро, от които за Община Крумовград – 303 154,03 евро, а за партньора Община Топирос – 195 430,00 евро.

   Проектът е с период на изпълнение 24 месеца и ще продължи до 31.08.2019 година.

   По Инвестиционен приоритет ИП 9а „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура” Община Крумовград участва като партньор в проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 01.11.2017 г.

   Партньори по проекта са: Дружество за регионално развитие на Родопите, Р. Гърция – водещ партньор; Солунски университет „Аристотел”, Р. Гърция; Община Ариана, Р. Гърция; Община Ясмос, Р. Гърция; Агенция за трансгранично сътрудничество и развитие, Р. Гърция; Регионална здравна инспекция – Хасково, Р. България; Асоциация на Родопските общини, Р. България; Община Крумовград и Община Момчилград.

   Цел на проекта: въвеждане на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони.

   По проекта се предвижда създаване на медицински център чрез преустройство на югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на сградата на бившата Районна болница. Дейностите включват: ремонтни работи, оборудване, идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, изследване на причините за заболеваемост и формулиране на политики за неговото намаляване, диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база данни с карти на пациенти – оформяне на профила на заболеваемост в района, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури, създаване на трансгранична лаборатория за превенция от заболявания.

   Общата стойност на проекта е в размер на 1 135 147,40 евро, от които за Община Крумовград – 226 623,00 евро.

   Проектът е с период на изпълнение 24 месеца и ще продължи до 01.11.2019 година.

  • Публикувана на 05 Декември 2017
  • Посещения: 61

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: