Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публичен търг с явно наддаване

Общинска администрация Крумовград на основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решениe № 460 от Протокол № 24/26.10.2017 год.на Общински съвет  Крумовград

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-  частна общинска собственост, представляващи:

 • Урегулиран поземлен имот / УПИ/ ІІ в квартал 3 с площ от 576 кв.м. по подробният

устройствен план /ПУП/  на с. Голямо Каменяне, общ.Крумовград, актуван с АЧОС № 10558/ 10.10.2016 год.с пазарна оценка 3100 /три хиляди и сто/ лв. без ДДС.

 • Урегулиран поземлен имот / УПИ/ І в квартал 7 с площ от 550 кв.м. по ПУП на с.

Кандилка, актуван с АЧОС № 11390/ 21.04.2017 г. с пазарна оценка 2800 /две хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.

 • Урегулиран поземлен имот / УПИ / ІІ в квартал 10 с площ от 540 кв.м. по ЧПУП на с.

Звънарка, мах. „Козино“ , актуван с АЧОС № 11388/ 21.04.2017 г. с пазарна оценка 2500 /две хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.

 • Урегулиран поземлен имот / УПИ / ІІ в квартал 11 с площ от 600 кв.м. по ЧПУП на с.

Звънарка, мах. „Козино“ , актуван с АЧОС № 11389/ 21.04.2017 г. с пазарна оценка 2800 /две хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.

 • Урегулиран поземлен имот / УПИ/ ІІІ с пл.сн.№ 492 в квартал 63 с площ от 803 кв.м.

по ПУП на с. Поточница, актуван с АЧОС № 11392/11.05.2017 г.с пазарна оценка 4400 /четири хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС.

1.Депозитът  за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

2 Търгът ще се проведе на 21.12.2017 год.от 10.00 часа в залатанаОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

 1. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 20.12.2017 г.
 2. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на28.12.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите  условия.
 3. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.
 4. Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 22.12.2017 г.
 5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 22.12.2017 г. след закупуване на тръжната документация.

9.Участниците да носят документ за самоличност. 

 Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5, ет.2 на ОбА  или  на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:……….……………

/СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 04 Декември 2017
 • Посещения: 62

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: