Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публичен търг с явно наддаване

Общинска администрация на основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от

ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград

Решениe № 460 от Протокол № 24/26.10.2017 год.на Общински съвет  Крумовград

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижимимот-  частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІІ в кв.29, с площ от 590 кв.м. по ЧПУП на с. Горна Кула, мах. Бойновци, актуван с АЧОС № 10555/29.09.2016 г. с пазарна оценка 3100 /три хиляди и сто / лв. без ДДС.

  1. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търгът ще се проведе на 21.12.2017год.от 11.00 часа в залатанаОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-виетаж.

3.Тръжната документация за  имота е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумата определена за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

4.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 20.12.2017 г.     

  1. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на28.12.2017 год. от 11.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите условия.
  2. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.
  3. Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 22.12.2017 г.
  4. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 22.12.2017 г. след закупуване на тръжната документация.
  5. Участниците да носят документ за самоличност.

 Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 04 Декември 2017
  • Посещения: 570

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: