Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

 

     На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.20, ал. 2, Решение № 461 от протокол № 24/26.10.2017 год. и  чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

    Публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на част от  недвижим  имот – публична общинска собственост с идентификатор 39970.502.976 по КК и КР на гр.Крумовград, представляващ: Терен от 6 / шест/ кв.м. по одобрена схема от гл.архитект на общината, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,  за разполагане на преместваемо съоръжение  за търговия, за срок от 10 /десет/ год. с първоначална тръжна наемна цена на месец в размер на 18.00  лв. / осемнадесет лева/.

  1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
  2. Търгът ще се проведе на 28.11.2017 год.  от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж в следната последователност:
  3. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) за всеки обект по отделно, се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  27. 11. 2017 г.    

     Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 /участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

  1. Документите за участие се приемат в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 27.11.2017 г.     
  2. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 24.11.2017 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
  3. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 05.12.2017 год. на същото място по същото време при същите условия.
  4. Документите за участие в повторния търг се приемат в „Административно обслужване”  до 16.00 ч. на 11.2017 г.
  5. Участниците да носят документ за самоличност.

      Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 09 Ноември 2017
  • Посещения: 494

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: