Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

 

   На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.20, ал.2 и чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград

О Б Я В Я В А

 

   Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти –  

 общинска собственост, представляващи:

 • Терен № 1  от 500 кв.м.,  определен с координатен регистър към трасировъчен план от

инвеститора, в  имот  № 000039, целият с площ от 10.413 дка, Начин на трайно ползване: Изоставена ливада, категория на земята : Десета,  находящ се в землището на с.Сърнак, местността “Айнели”, общ.Крумовград, при граници и съседи на целия имот: имот № 000040 – изоставени трайни насаждения на община Крумовград, имот № 000038 – храсти на Община Крумовград, имот № 000040 – изоставени трайни насаждения на община Крумовград, имот № 000080 – полски път  на Община Крумовград, имот № 026020 – изоставена нива на насл. на Юсеин Ахмедов  Халилов, имот № 026018 изоставена нива на  насл. на Халибрям Ахмедов  Халилов, имот №026010 – изоставена нива на насл. на Салиф Ешрефов Мюмюнов, № 000068 – изоставени трайни насаждения на община Крумовград,актуван с АОС № 3364/25.06.2007 год. за разполагане/експлоатация на електронно-съобщително преместваемо съоръжение /тип спайдер/, по одобрен проект от гл. архитект на Община Крумовград, за срок от 10 /десет / години при първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на  226.00  /двеста двадесет и шест/ лв.

 • Терен № 2 от 500 кв.м.,  определен с координатен регистър към трасировъчен план от

инвеститора, в  имот  № 000039, целият с площ от 10.413 дка, Начин на трайно ползване: Изоставена ливада, категория на земята : Десета,  находящ се в землището на с.Сърнак, местността “Айнели”, общ.Крумовград, при граници и съседи на целия имот: имот № 000040 – изоставени трайни насаждения на община Крумовград, имот № 000038 – храсти на Община Крумовград, имот № 000040 – изоставени трайни насаждения на община Крумовград, имот № 000080 – полски път  на Община Крумовград, имот № 026020 – изоставена нива на насл. на Юсеин Ахмедов  Халилов, имот № 026018 изоставена нива на  насл. на Халибрям Ахмедов  Халилов, имот №026010 – изоставена нива на насл. на Салиф Ешрефов Мюмюнов, № 000068 – изоставени трайни насаждения на община Крумовград,актуван с АОС № 3364/25.06.2007 год. за разполагане/експлоатация на електронно-съобщително преместваемо съоръжение /тип спайдер/, по одобрен проект от гл. архитект на Община Крумовград, за срок от 10 /десет / години при първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на  226.00  /двеста двадесет и шест/ лв.

 • Част от недвижим  имот –публична общинска собственост с идентификатор 39970.502.1240 по

КККР на гр.Крумовград, представляващ Терен от 1 / един/ кв.м. по одобрена схема, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,  за поставяне на преместваемо съоръжение  за търговия  – кафе-машина, за срок от 10 /десет/ години, с първоначална тръжна наемна цена на месец в размер на 3.00  лв. / три лева/.

 1. Депозитът за участие в търговете е  в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.
 2. Търговете ще се проведат  на 12.10.2017 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се  в гр. Крумовград, пл. “България” № 5, І-ви етаж в следната последователност:

- За Терен № 1  от 500 кв.м.,  определен с координатен регистър към трасировъчен план от

инвеститора, в  имот  № 000039, целият с площ от 10.413 дка, Начин на трайно ползване: Изоставена ливада, категория на земята : Десета,  находящ се в землището на с.Сърнак, местността “Айнели”, общ.Крумовград -  10.00 часа.

- За   Терен № 2  от 500 кв.м.,  определен с координатен регистър към трасировъчен план от инвеститора, в  имот  № 000039, целият с площ от 10.413 дка, Начин на трайно ползване: Изоставена ливада, категория на земята : Десета,  находящ се в землището на с. Сърнак, местността “Айнели”, общ. Крумовград – 10. 30 часа.

 • - За  част от недвижим  имот – публична общинска собственост с идентификатор

39970.502.1240 по  КККР на гр.Крумовград, представляващ: Терен от 1 / един/ кв.м. по одобрена схема, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ,  за поставяне на преместваемо съоръжение  за търговия  – кафе-машина – 11.00 часа.

 1. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) за всеки обект по отделно, се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16  в  срок до 16.00 ч.  на  11.10.2017 г.    

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация -Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград, сметка IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

/участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат  в “Административно обслужване”, ет.1, пл.”България” № 16 до 16.00 ч. на 110.2017 г.
 2. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 09.10.2017 г. след закупуване на тръжната документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
 3. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 19.10.2017 год. на същото място по същото време при същите условия.
 4. Документите за участие  в повторния търг се приемат в „Административно  обслужване”  до 16.00 ч. на 18.10.2017 г.
 5. Участниците да носят документ за самоличност. 

      Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5, ет. 2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…………………………..

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

 • Публикувана на 26 Септември 2017
 • Посещения: 183

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: