Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публичен търг с явно наддаване

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград, Решениe № 309 от Протокол № 17/27.01.2017 г. и  Решениe № 347 от Протокол № 19/18.05.2017 г.  на Общински съвет  Крумовград

                                                                  О Б Я В Я В А

І. Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1. Вид на процедурата - Публичен търг с явно наддаване.

2. Предмет на търга: Учредяване право на строеж върху недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:                                  

 1. ПИ с идентификатор 39970.502. 1371 с площ от 734 кв.м. по КК и КР на гр. Крумовград, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс /Номер по предходен план: пл.сн. № 58, квартал: 103, парцел: УПИ І/, актуван с АЧОС № 4431/ 02.02.2011 г. с първоначална тръжна цена  цена в размер на 15 440/ петнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лв. без ДДС.
 2. ПИ с идентификатор 39970.502. 1372 с площ от 743 кв.м. по КК и КР на гр. Крумовград, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс /Номер по предходен план: пл.сн. № 58, квартал: 103, парцел: УПИ VІІ/ , актуван с АЧОС № 4432/ 02.02.2011 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 15 540/ петнадесет хиляди петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.
 3. ПИ с идентификатор 39970.502. 1373 с площ от 743 кв.м. по КК и КР на гр. Крумовград, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс /Номер по предходен план: пл.сн. № 58, квартал: 103, парцел: УПИ VІІІ/ , актуван с АЧОС № 4433/ 02.02.2011 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 15 540/ петнадесет хиляди петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.
 4. ПИ с идентификатор 39970.502. 1374 с площ от 743 кв.м. по КК и КР на гр. Крумовград, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс /Номер по предходен план: пл.сн. № 58, квартал: 103, парцел: УПИ ІХ/ , актуван с АЧОС № 4434/ 02.02.2011 г. с първоначална тръжна цена в размер на 15 540/ петнадесет хиляди петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.
 5. ПИ с идентификатор 39970.502. 1375 с площ от 743 кв.м. по КК и КР на гр. Крумовград, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс /Номер по предходен план: пл.сн. № 58, квартал: 103, парцел: УПИ Х/ , актуван с АЧОС № 4435/ 02.02.2011 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 15 540/ петнадесет хиляди петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.
 6. ПИ с идентификатор 39970.502. 1376 с площ от 734 кв.м. по КК и КР на гр. Крумовград, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс /Номер по предходен план: пл.сн. № 58, квартал: 103, парцел: УПИ ХІ/, актуван с АЧОС № 4436/ 02.02.2011 г. с първоначална 

тръжна  цена в размер на 15440/ петнадесет хиляди  четиристотин и четиридесет/ лв. без ДДС.

   3. Определям  депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

   4. Търгът ще се проведе на 10.10.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

 1. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 09.10.2017 г.     
 2. При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе на 17.10.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.
 3. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.
 4. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  16.10.2017 г.     
 5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до  16.10.2017 г. след закупуване на тръжната документация.
 6. Участниците да носят документ за самоличност. 

ІІ.  Утвърждавам  тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

ІV. Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V. Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

       Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет. 2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА:…..………………........

                                                                                                                                           /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

 

 

 

 

 • Публикувана на 20 Септември 2017
 • Посещения: 774

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: