Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

 

  На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград ,Решениe № 308 от Протокол № 17/27.01.2017 год. и  Решениe № 347 от Протокол № 19/18.05.2017 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                

                                                                         О Б Я В Я В А  

 

    Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:                                  

 • Незастроен  УПИ V с площ от 597 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4304/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3700 /три хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС.

 • Незастроен  УПИ VІІІ с площ от 590 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4307/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3700 /три хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС.

 • Незастроен  УПИ ІХ с площ от 573 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4308/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3600 /три хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

1. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена. 

2. Търговете ще се проведат на 15.08.2017 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж в следнта последователност.

 • Незастроен  УПИ V с площ от 597 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4304/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3700 /три хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС от 10.00 часа.

 • Незастроен  УПИ VІІІ с площ от 590 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4307/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3700 /три хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС от 10.30 часа.

 • Незастроен  УПИ ІХ с площ от 573 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4308/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3600 /три хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС от 11.00 часа.

 1.   Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

     Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 14.08.2017 г.     
 1. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 21.08.2017 г. след закупуване на тръжната документация.
 2. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 22.08.2017 год. на същото място по същото време при същите условия.
 3. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  21.08.2017 г.
 4. Участниците да носят документ за самоличност. 

     Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

 КМЕТ НА ОБЩИНА:……………………...

                                                                                                                                                /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

 • Публикувана на 26 Юли 2017
 • Посещения: 665

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: