Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

П О К А Н А На основание чл.23, (4), т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на ХХ -то заседание на 05.07.2017 година (Сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

П  О  К  А  Н  А

         На основание  чл.23, (4), т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на ХХ -то заседание на 05.07.2017 година (Сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград при следния проекто

 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Крумовград през 2017 г.

докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост.

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Продажба на недвижими имоти - ЧОС

          докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелни обекти – частна общинска собственост за здравни дейности.

    докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за установяване границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правата на възстановяване.

докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Упълномощаване на представител на община Крумовград за участие в Общото събрание на дружеството „Водоснабдяване и канализация“ – ООД гр. Кърджали.

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Искане на становище от Министъра на образованието и науката за ползването на недвижими имоти – общинска собственост, освободени в резултат на закриване на общински училища и детски градини, за които няма обществена потребност за нуждите на образованието, здравеопазването и др. социални или хуманитарни дейности след тяхното закриване.

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. 8. Утвърждаване на транспортна схема за специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи за задължителна подготовка и обучение.

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Айнур Мюмюн Мехмед от с. Звънарка, мах. „Козино“, община Крумовград, област Кърджали.

докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Отпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград.

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Отпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2017 година.

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Изпълнение на Решение № 300 от протокол №16 от 23.12. 2016 година на Общински съвет – Крумовград за одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и транспортиране на битови отпадъци до депо.

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от община Крумовград в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на „Местна инициативна група – община Момчилград и Крумовград“, одобрена със заповед на ръководителя на управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. №РД-79-710/ 26.09.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ за периода на прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0162-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II “ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0128-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0079-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0049-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0037-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – държавна собственост“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Крумовград“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0028-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура – ОДК гр. Крумовград“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0026-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – общинска собственост“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 1. Издаване на запис на заповед от Община Крумовград в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0172-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград“ .

         докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………………

                                                                                       /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/                                                                                   

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 29 Юни 2017
 • Посещения: 619

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: