Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост 2017 г.

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград ,Решениe № 308  от Протокол № 17/27.01.2017 год. и  Решениe № 347 от Протокол № 19/18.05.2017 год.  на Общински съвет  Крумовград

                                                           

                                                                О Б Я В Я В А

 

І. Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - Публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: Продажба на недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:                                  

 • Незастроен  УПИ I с площ от 741 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница,                  

актуван с АЧОС № 4300/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 4400 /четири хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС.

 • Незастроен  УПИ V с площ от 597 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4304/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3700 /три хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС.

 • Незастроен  УПИ VІІІ с площ от 590 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4307/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3700 /три хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС.

 • Незастроен  УПИ ІХ с площ от 573 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4308/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3600 /три хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

 • Незастроен  УПИ Х с площ от 578 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4309/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 3600 /три хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС.

 • Незастроен  УПИ ХІ с площ от 808 кв.м. в кв.70 по ПУП на с. Поточница, актуван с

АЧОС № 4310/ 18.03.2009 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 4800 /четири хиляди осемстотин/ лв. без ДДС.

         3.Определям  депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         4.Търгът ще се проведе на 22.06.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

 1. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 21.06.2017 г.     
 2. При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе на 29.06.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.
 3. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.
 4. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  28.06.2017 г.     
 5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 21.06.2017 г. след закупуване на тръжната документация.
 6. 11. Участниците да носят документ за самоличност. 

ІІ.  Утвърждавам  тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

            ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА:…....……………….

                                                                                                                                   /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

 

 

 

 • Публикувана на 06 Юни 2017
 • Посещения: 266

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: