Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за публичен търг за учредяване право на строеж върху недвижими имоти-частна общинска собственост 2017 г.

На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград,

Решениe № 313 от Протокол № 21/27.06.2013 год. ,Решениe № 294 от  Протокол №16

 от 23.12.2016 год. и  Решениe № 347 от Протокол № 19/18.05.2017 год.  на Общински съвет  Крумовград

 

 О Б Я В Я В А  

 

І. Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - Публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: Учредяване право на строеж върху недвижими имоти -  частна общинска собственост, представляващи:                                  

 • ПИ с идентификатор 39970.501.1359 с площ от 1034 кв.м.по КК и КР на

Крумовград с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс /номер по предходен план: кв.98, парцел VІІІ / актуван с АЧОС № 5477/ 15.11.2012 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 25450 /двадесет и пет хиляди четиристотин  и петдесет/ лв. без ДДС.

 • ПИ с идентификатор 39970.501.930 с площ от 1076 кв.м.по КК и КР на

Крумовград с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс /номер по предходен план: кв.98, парцел VІ / актуван с АЧОС № 5476/ 15.11.2012 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 25850 /двадесет и пет хиляди осемстотин и петдесет/ лв. без ДДС.

 • УПИ IХ с площ от 499 кв.м. в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула, актуван с

АЧОС № 4745/ 19.12.2011 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 2850/две хиляди осемстотин и петдесет/ лв. без ДДС.

 • УПИ Х с площ от 496 кв.м. в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула, актуван с

АЧОС № 4746/ 19.12.2011 г. с първоначална тръжна  цена в размер на 2850/две хиляди осемстотин и петдесет/ лв. без ДДС.

         3.Определям  депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         4.Търгът ще се проведе на 22.06.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

 1. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

 1. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 21.06.2017 г.     
 2. При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе на 29.06.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.
 3. Тръжната документация  за повторния  търг  се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.
 4. Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на  28.06.2017 г.     
 5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 21.06.2017 г. след закупуване на тръжната документация.
 6. 11. Участниците да носят документ за самоличност. 

ІІ.  Утвърждавам  тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

            ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

             Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

                                                                                                                         /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

 • Публикувана на 06 Юни 2017
 • Посещения: 809

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map