Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за насрочен търг - имоти общинска собственост

На  основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС и  чл.20, ал. 2  във връзка с чл.94 от  НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

                                           

І.Откривам на основание чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга:  „ Отдаване под наем на част от недвижими  имоти – частна общинска собственост, представляващи:

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  39970.501.917.1.55 по КК и КР на

гр.Крумовград, представляващ : Помещение, ползващо се за гараж, с  площ от 19.25 кв.м., актувано с АЧОС № 10725 от 01.11.2016 год. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с  идентификатор  39970.501.917 по КК и КР на  гр.Крумовград,  с адрес: гр.Крумовград, жилищен блок  № 7, кв.”Запад”,  

за срок от 10 години, с първоначална тръжна  месечна наемна цена в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/ без ДДС.

 • Самостоятелно обособена част с площ от 38.60 кв.м. от сграда /битов павилион/ със

застроена  площ от 144 кв.м.,  изграден в УПИ  V-ти, целият с площ от 1920 кв.м., кв.5 по ПУП на с. Голяма Чинка, общ. Крумовград, АОС № 11394 от 29.05.2017 год., за търговска дейност, за срок от 10 години с първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева / без ДДС.

 • Самостоятелно обособена част с площ от 47.00 кв.м., от павилион – тип „Метална

конструкция”, изграден в УПИ  ІІІ-ти, целият с площ от 831 кв.м. в кв.76 по ПУП на с.Поточница, общ.Крумовград, АОС № 2730 от 28.02.2007 год.,  за търговска дейност, за срок от 10 години  с първоначална тръжна  месечна наемна  цена в размер на 44.00 лв. /четиридесет и  четири лева/ без ДДС.

 1.  Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната  тръжна наемна цена, за всеки имот по отделно, който се внася в касата на общината – стая 10,  ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград,  пл. “България” № 5  в  срок до 16.00 ч.  на 19.06. 2017 г. , както следва:

   -  за   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  39970.501.917.1.55 по КК и КР на гр.Крумовград, представляващ : Помещение, ползващо се за гараж, с  площ от 19.25 кв.м., актувано с АЧОС № 10725 от 01.11.2016 год. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с  идентификатор  39970.501.917 по КК и КР на  гр.Крумовград,  с адрес : гр.Крумовград, жилищен блок  № 7, кв.”Запад”, в размер на 7.00 лв. /седем лева /

   - за  Самостоятелно обособена част с площ от 38.60 кв.м. от сграда /битов павилион/ със застроена  площ от 144 кв.м.,  изграден в УПИ  V-ти, целият с площ от 1920 кв.м., кв.5 по ПУП на с. Голяма Чинка, общ. Крумовград  в размер на 3.60 лв. /три лева и шестдесет ст./

  - за  Самостоятелно обособена част с площ от 47.00 кв.м., от павилион – тип „Метална конструкция”, изграден в УПИ  ІІІ-ти, целият с площ от 831 кв.м. в кв.76 по ПУП на с.Поточница, общ.Крумовград в размер на  4.40 лв. /четири лева и четиридесет ст./

 1. Търгът ще  се проведе на 20.06. 2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.   
 2. При неявяване на кандидати повторен търг  ще  се проведе на 27.06.2017 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.
 3. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16 и се подава до 17.00 часа на  26.06. 2017 год.
 4. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) ет.1,пл.”България” № 16 до 17.00 ч. на 19.06. 2017 г.   за търга насрочен за 20.06. 2017  год. и   за повторния търг  до 17.00 ч. на 26.06. 2017 год.
 5. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 26.06.2017 г. след закупуване на тръжната документация.

           ІІ.  Утвърждавам  тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

          ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 40.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград).

           Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) за всеки имот по отделно, се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в дирекция „Местни приходи и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл.”България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 / участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота за който  ще участват./

ІV.  Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95, ал.2  от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

 1.    Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Крумовград.

      Участниците да носят документ за самоличност.                                            

      Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5, ет.2 на ОбА,  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД :…..……………….

                                                                                                                       / СЕБИХАН МЕХМЕД/

Тагове: Tъргове

 • Публикувана на 01 Юни 2017
 • Посещения: 1589

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map