Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върху следните недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи:

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.32, ,ал.1, т.3, чл.90, ал.1 т.4 и чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, Решениe № 70 от Протокол № 4/29.01.2016год. и Решениe № 209 от Протокол № 11 /02.08.2016 год. на Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А

І. Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: учредяване възмездно право на строеж, съгласно предвижданията на ПУП, върху следните недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи:

· ПИ идентификатор 39970.501.3055 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на гр.Крумовград. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ V, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4471/08.02.2011 год. с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди и четиристотин лв.)

· ПИ идентификатор 39970.501.3056 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта на

гр.Крумовград. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), кв.”Запад” (УПИ VІ, кв.109 по ПУП), актуван с АОС № 4472/08.02.2011 год. с първоначална тръжна цена в размер на 13 400 лв.( тринадесет хиляди и четиристотин лв.)

· УПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м., актуван с АЧОС № 4745

от 19.12.2011 г. с първоначална тръжна цена в размер на 2 900 лв.( две хиляди и деветстотин лв.)

· УПИ Х в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м., актуван с АЧОС № 4746

от 19.12.2011 г. с първоначална тръжна цена в размер на 2 800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

· УПИ ХІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м., актуван с АЧОС № 4747

от 19.12.2011 г. с първоначална тръжна цена в размер на 2800 лв.( две хиляди и осемстотин лв.)

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена, както следва:

- За поземлен имот с идентификатор 39970.501.3055 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград в размер на 134.00 лв.

- За поземлен имот с идентификатор 39970.501.3056 с площ от 391 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград в размер на 134.00 лв.

- За УПИ ІХ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 499 кв.м в размер на 290.00 лв.

- За УПИ Х в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 496 кв.м. в размер на 280.00 лв.

- За УПИ ХІ в кв.16 по ПУП на с. Горна Кула с площ от 497 кв.м. в размер на 280.00 лв.

4.Търгът ще се проведе на 08.11.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

5. Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 07.11.2016 г.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 15.11.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите условия.

8. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

9. Документите за участие в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 14.11.2016 г.

10. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 13.11.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.

ІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград

ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 60.00 лв. (определена в т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград.

V.Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград, в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая № 5,ет.2 на ОбА или на тел. 71-13, 75-22, вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…../ П/……………….

/СЕБИХАН МЕХМЕД/

Тагове: Tъргове

  • Публикувана на 18 Октомври 2016
  • Посещения: 1378

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map