Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД СЪОБЩАВА ,

че актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.,като:

В Община Крумовград  е постъпило искане от голяма инвеститорска фирма -„Теклас - България” АД- гр. Кърджали,  която желае да закупи имот,  на който да развива производствена дейност. В тази връзка и с цел по-бързото удовлетворяване желанието на този необходим за общината инвеститор, който ще осигури около 250 работни места за населението бе предприета процедура по изменение на ПУП на гр. Крумовград  в частта на бившия казармен район, за отреждане на терен за производствена дейност.

Изработеният ПУП е одобрен от ОбС  Крумовград. След влизането в сила на ПУП и отразяването му в КККР на землището на гр. Крумовград, община Крумовград предприе действие по съставянето на АЧОС за новообразувания поземлен имот.

І. В точка VІ . „Обекти от първостепенно значение по чл.8, ал.9, т.6 от Закона за общинската собственост” се добавя нова точка 6.

6. Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на територията на Община Крумовград в Поземлен имот № 000055 в землището на с.Скалак, местността „Кая Башъ” с площ от 133.7 дка, Начин на трайно ползване – Пасище с храсти, Категория на земята : Девета, актуван с АПОС № 5665/15.02.2013 год.

ІІ. В Раздел „Б” – „Имоти, които община Крумовград има намерение да продаде” се добавя нова точка 45.

45. ПИ с идентификатор 39970.505.1419 по КККР, одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.Крумовград, п.к. 6900, с площ: 27023 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор: 39970.502.1390; 39970.502.1368; 39970.502.1391; 39970.502.1367; 39970.502.1366; 39970.502.1365; Номер по предходен план: пл.сн.№ 1419, кв. 111, парцел: ІІІ.

В имота са разположени 5 (пет) бр. едноетажни сгради:

1. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.1: застроена площ от 1325 кв. м., брой

етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

2. Сграда с идентификатор:39970.505.1419.2: застроена площ от 1590 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

3.Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.3 : застроена площ от 1619 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

4. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.4: застроена площ от 1601 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо.;

5. Сграда с идентификатор: 39970.505.1419.5: застроена площ от 1734 кв. м., брой етажи:1, предназначение: Хангар, депо,

В раздел „Б”: Имоти, които община Крумовград има намерение да продаде, подраздел „ Продажба на общински жилища” в графа І. „Жилища за продажба на наематели, отговарящи на условията в чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища” се добавят нови точки, както следва:

 

Точка 3. Самостоятелен обект с идентификатор 39970.501.919.2.17, представляващ: Апартамент № 17, вход „Б”, етаж четвърти, жилищен блок № 7, кв.”Запад”, гр.Крумовград със застроена площ от 83.31 кв.м., състоящ се от: три стаи, кухня, антре, баня, тоалетна и два балкона ведно с принадлежащото му: избено помещение № 17 със светла площ 4.84 кв.м. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 39970.501.917 по КК и КР на гр.Крумовград,

Самостоятелният обект е актуван с АЧОС № 10528/01.08.2016 год.

Точка 4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.919.1.13, представляващ: Апартамент № 13, вход „А”,етаж пети, жилищен блок № 2, кв.”Запад”, гр.Крумовград, със застроена площ от 61.14 кв.м., състоящ се от : две стаи, кухня, антре, баня-тоалетна и два балкона ведно с принадлежащото му: избено помещение № 13 със светла площ 4.01 кв.м. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 39970.501.919 по КК и КР на гр.Крумовград.

Поради актуване на жилището посочено в точка 2 от Програмата, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Токачка, общ.Крумовгард, същото следва да се чете така:

Точка 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72610.10.191.1.5 по КККР на с. Токачка, общ.Крумовград, одобрени със заповед РД-18-69/30.10.2006 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: 18-2782/ 06.04.2016 г. на Началник на СГКК-Кърджали. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 72610.10.191 по КК и КР на с. Токачка, общ.Крумовград. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Площ: 73.00 кв.м. Прилежащо избено помещение № 5 със светла площ от 4.80 кв.м.

Самостоятелният обект е актуван с АЧОС № 10 467/08.07.2016 год.

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.77 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.

17.09.2016 ГОД.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Септември 2016
  • Посещения: 969

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map