Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 9 - то заседание на ОбС - Крумовград

  

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  9- то  заседание  на Общински съвет Крумовград на 27.06.2024 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. Издаване на запис на заповед от oбщина Крумовград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № BG06RDNP001-19.634-0001-С01 от 05.09.2023 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.634 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони  2014–2020г.  за проект „Изграждане на общински парк в гр. Крумовград”.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

2. Издаване на запис на заповед от oбщина Крумовград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по административен договор № BG06RDNP001-19.634-0001-С01 от 05.09.2023 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.634 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.  за проект „Изграждане на общински парк в гр. Крумовград”.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград      

 3. Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Крумовград за разплащане на разходите по проект „Започвам работа – Компонент 3 - Заетост“.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

4. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

5. Изменение на Решение № 82 от протокол № 5 от 15.02.2024 година на Общински съвет Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Изменение на Решение № 86 от протокол 5 от 15.02.2024 година на ОбС Крумовград, изменено с Решение № 134 от 09.04.2024 година и Решение № 140 от 24.04.2024г. на ОбС Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. Отпускане на финансова помощ от бюджета на община Крумовград.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

8. Отпускане на финансова помощ от бюджета на община Крумовград  на Шевкет Бейсим Шевкет от м. Чолаковци, с. Долна Кула.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

9. Одобряване на техническо задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на махалите „Кълвач“, „Косовци“, „Рътлина“ и „Ряпа“ на с. Джанка, община

Крумовград“, съгласно разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград   

    

 

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                                             Метин Байрамали               

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Юни 2024
  • Посещения: 180

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map