Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публични търгове с явно наддаване

О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 7 и чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на ОбС – Крумовград и Решение № 129 от протокол № 6 от 26.03.2024 г. на ОбС – Крумовград

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи:

1.1. Павилион № 7, с площ от 15 кв.м., представляващ: преместваемо съоръжение с унифициран дизайн, по одобрена схема на гл. архитект на община Крумовград, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394  по КК и КР на гр. Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 3859 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; за търговска дейност, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 47,00 лв. (четиридесет и седем лева) без ДДС. Начало на търга от 10:00 часа.

1.2. Павилион № 8, с площ от 15 кв.м., представляващ: преместваемо съоръжение с унифициран дизайн, по одобрена схема на гл. архитект на община Крумовград, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, находящ се в ПИ с ид. 39970.502.1394  по КК и КР на гр. Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 3859 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; за търговска дейност, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 47,00 лв. (четиридесет и седем лева) без ДДС. Начало на търга от 10:15 часа.

1.3. Павилион № 2, с площ от 9.50 кв.м., попадащ в ПИ с идентификатор 39970.504.981 по КККР на гр. Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-96/30.12.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от  6558 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Крумовград, ул. „Ахрида“ № 6, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; за търговска дейност, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 37,00 лв. (тридесет и седем лева) без ДДС. Начало на търга от 10:30 часа.

1.4. Терен с обща площ от 30,00 кв.м. по утвърдена схема от гл. архитект на Община Крумовград, включващ терен за два броя паркоместа и терен за монтаж на 1 бр. електрозарядна станция (колонка) за зареждане на превозни средства с електрически двигатели, в поземлен имот с идентификатор 39970.502.1434 по КККР на гр. Крумовград, общ. Крумовград, вид собственост: общинска публична, вид територия: урбанизирана, НТН: за второстепенна улица, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 47,00 лв. (четиридесет и седем лева). Начало на търга от 10:45 часа.

2. Търговете ще се проведат на 29.05.2024 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена и се внася в касата на Община Крумовград, находяща се в стая № 10, ет. 3, пл. „България“ № 5 на ОбА – Крумовград, в срок до 17:00 часа на 28.05.2024 г.

4. Тръжната документация е в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая № 5, ет. 2 на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ АД клон гр. Крумовград, както следва:

За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF,

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода описание на имота, за който ще участват).

5. Стъпката на наддаване е в размер на 10 % от началната тръжна наемна цена.

6. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 05.06.2024 г. по същото време, на същото място и при същите условия. Депозитът за участие в повторните търгове се внася в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 04.06.2024 г.

7. Документите за участие се приемат в Деловодството на Общината, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 28.05.2024 г., за търговете насрочени на 29.05.2024 г., а за повторните търгове до 17:00 ч. на 04.06.2024 г.

8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. до 28.05.2024 г. (при повторни търгове съответно до 04.06.2024 г. ) в присъствието на служител на ОбА – Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая  № 5, ет. 2, пл. „България“ № 16 на ОбА – Крумовград или на тел. 20-10, 20-11, вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

СЕБИХАН МЕХМЕД

Кмет на Община Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Май 2024
  • Посещения: 168

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map