Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публичен търг с явно наддаване

О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 и чл. 19 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 6, чл. 28, чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на ОбС – Крумовград, Решение № 801 от протокол № 48 от 28.07.2023 г. на ОбС – Крумовград, Решение № 66 от протокол № 4 от 30.01.2024 г. на ОбС – Крумовград и предложение с вх. № 93-00-85 от 25.04.2024 г. от директора на дирекция „Общинска собственост и икономика“ при Общинска администрация Крумовград за намаляне на първоначалната тръжна цена при отдаване под наем на недвижимия имот

 

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: партерно ниво (първи етаж), с разположени входно предверие, ресторант с места за сядане, кухня, санитарни възли, складови помещения и веранда с обща обслужваща площ от 401,18 (четиристотин и един, точка, осемнадесет) кв.м. от сграда с идентификатор 39970.501.955.1 със застроена площ от 320 (триста и двадесет) кв.м., с предназначение: курортна, туристическа сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 39970.501.955 по КК и КР на гр. Крумовград, одобрени със заповед № РД-18-96/30.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4706 (четири хиляди седемстотин и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, актуван с АОС № 15 958 от 28.04.2022 г. и движими вещи общинска собственост, представляващи принадлежащото кухненско оборудване и обзавеждане на ресторантската част описани подробно в Приложение № 1 към Заповед № КО-347/26.04.2024 г. на кмета на Община Крумовград, с начална тръжна наемна цена на месец за недвижимо и движимо имущество – общинска собственост в размер на 1822,95 лв. (хиляда осемстотин двадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС. Начало на търга от 10:00 часа.

2. Търгът ще се проведе на 17.05.2024 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена и се внася в касата на Община Крумовград, находяща се в стая № 10, ет. 3, пл. „България“ № 5 на ОбА – Крумовград, в срок до 17:00 часа на 16.05.2024 г.

4. Тръжната документация е в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая № 5, ет. 2 на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ АД клон гр. Крумовград, както следва:

За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF,

(участниците са длъжни да посочат в основанието предмета на търга, за който ще участват).

5. Стъпката на наддаване е в размер на 5 % от началната тръжна наемна цена.

6. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 23.05.2024 г. по същото време, на същото място и при същите условия. Депозитът за участие в повторния търг се внася в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 22.05.2024 г.

7. Документите за участие се приемат в Деловодството на Общината, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 16.05.2024 г., за търга насрочен на 17.05.2024 г., а за повторния търг до 17:00 ч. на 22.05.2024 г.

8. Оглед на имота и вещите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. до 16.05.2024 г. (при повторен търг съответно до 22.05.2024 г. ) в присъствието на служител на ОбА – Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая  № 5, ет. 2, пл. „България“ № 16 на ОбА – Крумовград или на тел. 20-10, 20-11, вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

СЕБИХАН МЕХМЕД

Кмет на Община Крумовград

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложение № 1 към Заповед № КО-347 от 26.04.2024 г. на кмета на Община Крумовград(1).xlsx)Приложение № 1 към Заповед № КО-347 от 26.04.2024 г. на кмета на Община Крумовград(1).xlsx12 КБ30.04.2024г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Април 2024
  • Посещения: 251

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map