Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публичен търг с явно наддаване

О Б  Щ  И  Н  А     К  Р  У  М  О  В  Г  Р  А  Д

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1, т. 1, чл. 87, ал. 1, т. 3 и чл. 91 от НРПУРОИ на ОбС – Крумовград, Решение № 53 от протокол № 3/28.12.2023 г. и Решение № 93 от протокол № 5/15.02.2024 г. на ОбС – Крумовград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А:

1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  1.1. Незастроен УПИ (урегулиран поземлен имот) VIII-ми (осми), в квартал 70 (седемдесети) с площ от 590 (петстотин и деветдесет) кв.м. по ПУП на с. Поточница, общ. Крумовград, одобрен със заповед № 488/06.07.1987 г. и заповед № КО-46/12.02.2009 г. за ЧИ на ЗРП, отреден за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 4307/18.03.2009 г., с начална тръжна цена 4 700 (четири хиляди и седемстотин) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:15 часа.

1.2. Незастроен УПИ (урегулиран поземлен имот) IX-ти (девети), в квартал 70 (седемдесети) с площ от 573 (петстотин седемдесет и три) кв.м. по ПУП на с. Поточница, общ. Крумовград, одобрен със заповед № 488/ 06.07.1987 г. и заповед № КО-46/12.02.2009 г. за ЧИ на ЗРП, отреден за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 4308/ 18.03.2009 г., с начална тръжна цена 3 800 (три хиляди и осемстотин) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:30 часа.

1.3. Незастроен УПИ (урегулиран поземлен имот) V (пети), с пл.сн. № 108 (сто и осем), в кв.15 (петнадесет), целият с площ от 817 (осемстотин и седемнадесет) кв.м по ПУП (ЗРП) на с. Подрумче, одобрен със заповед № 97/20.02.1989 г. отреден за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 7164/ 25.03.2015 г., с начална тръжна цена 5 200 (пет хиляди и двеста) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:45 часа.

1.4. Незастроен УПИ (урегулиран поземлен имот) І (първи), с пл.сн. № 105 (сто и пет), в кв.15 (петнадесет), целият с площ от 1 125 (хиляда сто двадесет и пет) кв.м по ПУП (ЗРП) на с. Подрумче, одобрен със заповед № 97/20.02.1989 г. отреден за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 7163/ 2503.2015 г., с начална тръжна цена 7 100 (седем хиляди и сто) лв. без ДДС. Начало на търга от 11:00 часа.

1.5. Незастроен УПИ (урегулиран поземлен имот) III (трети) с пл.сн. № 108 (сто и осем) в кв. 15 (петнадесет), с площ 1 217 (хиляда двеста и седемнадесет) кв.м. по ПУП на с. Подрумче утвърден със заповед № 97/20.02.1989 г. отреден за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 16 504/ 15.11.2023 г., с начална тръжна цена 7 600 (седем хиляди и шестстотин) лв. без ДДС. Начало на търга от 11:15 часа.

1.6. Незастроен УПИ (урегулиран поземлен имот) IV (четвърти) с пл.сн. № 108 (сто и осем) в кв. 15 (петнадесет) с площ 1018 (хиляда и осемнадесет) кв.м. по ПУП на с. Подрумче утвърден със заповед № 97/20.02.1989 г. отреден за жилищно строителство, актуван с АЧОС № 16 505/15.11.2023 г., с начална тръжна цена 6 400 (шест хиляди и четиристотин) лв. без ДДС. Начало на търга от 11:30 часа.

2. Търговете ще се проведат на 16.04.2024 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена и се внася в касата на Община Крумовград, находяща се в стая № 10, ет. 3, пл. „България“ № 5 на ОбА – Крумовград, в срок до 17:00 часа на 15.04.2024 г.

4. Тръжната документация в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ АД клон гр. Крумовград, както  следва:  

За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF,

(участниците са длъжни да посочат в основанието за превода описание на имота, за който ще участват).

5. Стъпката на наддаване е в размер на 10 % от началната тръжна цена.

6. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.04.2024 г. по същото време, на същото място и при същите условия. Депозитът за участие в повторните търгове се внася в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 22.04.2024 г.

7. Документите за участие се приемат в Деловодството на Общината, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 15.04.2024 г., за търговете насрочени на 16.04.2024 г., а за повторни търгове до 17:00 ч. на 22.04.2024 г.

8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. до 15.04.2024 г. (при повторни търгове съответно до 22.04.2024 г. ) в присъствието на служител на ОбА – Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая № 5, ет. 2, пл. „България“ № 16 на ОбА Крумовград или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

СЕБИХАН МЕХМЕД

Кмет на Община Крумовград

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 28 Март 2024
  • Посещения: 200

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map