Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На основание чл.129, ал.2, от Закона за устройство на територията, Дирекция “ТРБ” при Общинска администрация - Крумовград съобщава на заинтересованите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2, от Закона за устройство на територията, Дирекция “ТРБ” при Общинска администрация - Крумовград съобщава на заинтересованите, че със заповед № КО-230 от 19.03.2024г. на кмета на Община Крумовград е одобрен „Подробен устройствен план – план за застрояване  /ПУП-ПЗ/ и ПУП – План за регулация – изменение на УПИ – ХV118,119 кв. 42 по ПУП-ПР на село Полковник Желязово, поземлен имот с проектен идентификатор 57248.17.142 по КККР село Полковник Желязово.“,

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от настоящото съобщение, чрез Община Крумовград пред Административен съд- Кърджали.

                                                              

                                                                                              Дирекция „ ТРБ“

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 20 Март 2024
  • Посещения: 127

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map