Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за Шесто заседание на Общински съвет Крумовград

 

П О К А Н А
На основание чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 6- то заседание на Общински съвет Крумовград на 26.03.2024 г. (вторник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград при следния проекто-

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Програмата за управление на община Крумовград през мандат 2023 – 2027.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
2. Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на община Крумовград за периода 2025 – 2027 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
3. Разкриване на щатна численост в дейност „Асистенти за лична помощ“.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
4. Съгласуване позицията на представителя на Община Крумовград на заседание, насрочено за 27.03.2024 год. от 13:30 часа на редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК - Кърджали“.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
5. Актуализацията на бюджета на община Крумовград за 2024 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
6. Разходване на месечните обезпечения и отчисление за 2024 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
7. Отпускане на еднократни парични помощи на лица и семейства от община Крумовград.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
8. Отпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
9. Отчет за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищата от община Крумовград през 2023.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
10. Приемане на годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Крумовград за 2024 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
11. Приемане на Доклад на община Крумовград за 2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2022 – 2030) на област Кърджали.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
12. Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове, категории и обекти за 2023 год.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
13. Приемане на списък за разпределение на общинския жилищен фонд по брой, вид, местонахождение и предназначение за 2024 година.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

14. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Крумовград през 2024 г.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
15. Промяна предназначението на имоти от Общинския поземлен фонд от земеделски територии в горски територии.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
16. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд за установяване границите на имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на право на възстановяване.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
17. Одобряване на изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
18. Одобряване на изготвена пазарна оценка за разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост и определянето ѝ за начална цена при провеждането на публичен търг.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
19. Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост за здравни дейности.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
20. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
21. Кандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград
22. Приемане и одобряване на отчет, представен от сдружение „Футболен клуб Крумовград“ с ЕИК 108572417, за изразходване на сумата от 480 000 (Четиристотин и осемдесет хиляди) лева, представени по Договор № 458 от 21.09.2023 г., сключен между Община Крумовград и сдружение „Футболен клуб Крумовград“.
Докладва: г-жа Неждие Акиф- заместник - кмет на община Крумовград
23. Съгласие за сътрудничество/участие на община Крумовград в проектно предложение „Образование и културна солидарност на Балканите” с кандидат Сдружение за култура и фолклор Румели Едирне (REKFOD), Република Турция.
Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….
/МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Март 2024
  • Посещения: 175

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map