Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На основание чл.129, ал.2, от Закона за устройство на територията, Дирекция “ТРБ” при Общинска администрация - Крумовград съобщава на заинтересованите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2, от Закона за устройство на територията, Дирекция “ТРБ” при Общинска администрация - Крумовград съобщава на заинтересованите, че със заповед № КО-209 от 12.03.2024г. на кмета на Община Крумовград е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване   /ПРЗ/ - изменение на УПИ - III92  кв.73 по ПУП /ПРЗ/ на гр. Крумовград, ПИ с идентификатор 39970.501.92 по КККР на град Крумовград, община Крумовград, област Кърджали, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150 от ЗУТ за обект: Детски развлекателен център с кафе – сладкарница.

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от настоящото съобщение, чрез Община Крумовград пред Административен съд- Кърджали.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Март 2024
  • Посещения: 155

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map