Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 4 - то заседание на ОбС

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  4- то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 30.01.2024 г. (вторник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет Крумовград и неговите комисии за второто шестмесечие на 2023 г.

           Докладва:  г-н Метин Байрамали- Председател на ОбС Крумовград

2. Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград за 2023 година.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Гласуване на решения по дневния ред на заседание на Общото събрание „В и К“ ООД гр. Кърджали, което ще се проведе на 31.01.2024 година от 14:00 часа.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Представяне за сведение на Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Крумовград за 2024 год.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Включване на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землищата на с. Гулийка и с. Малко Каменяне към Приложение № 2 към т. 3 на Решение № 544 от протокол № 39/19.10.2010 година за определяне маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в Община Крумовград за индивидуално и общо ползване, даване съгласие за предоставянето им за ползване. Определяне задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. Отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. Одобряване на изготвена пазарна оценка за разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост и определянето и за начална цена при провеждането на публичен търг.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. Актуализация на месечна наемна цена при определяне под наем на вещи – общинска собственост и определяне на първоначална наемна цена на месец при провеждане на търг за отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество – общинска собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Даване на съгласие за временно ползване на земеделска земя за поставяне на преместваем обект – навес за регистриране на животновъден обект – пасище.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. Безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот – публична общинска собственост за дейности по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. Одобряване на проект Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за обект: „Външно кабелно електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала „Проват“ с местонахождение ПИ 57950.50.1“  в землището село Поточница, община Крумовград в обхват поземлени имоти с идентификатори 57950.50.1 и 57950.19.71 по КККР на село Поточница, община Крумовград, област Кърджали, с Възложител „Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190,  гр. Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 37, чрез инж. Димитър Желязков – Ръководител КЕЦ Крумовград.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

13. Даване на съгласие за заличаване частично на предвидената но нереализирана улица с осови точки 28 – о.т.27- о.т.26 и о.т.17 и обособяване на нова улица с осови точки 62 - о.т.63 – паркинг зона между о.т. 64 и о.т. 65 – о.т. 66 – о-т.67 до о.т.68 съгласно изработения проект за изменение на ПУП- ПРЗ на село Токачка.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

14. Осигуряване на средства от бюджета на Община Крумовград за 2024 година за изготвяне на енергийно обследване и инвестиционен проект за енергийно ефективни системи за улично осветление на част от територията на община Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

15. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА и КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА В КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ“, съгласно разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.125 от Закона за устройство на територията.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                            /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

 

 

 

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Януари 2024
  • Посещения: 183

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map