Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обяви за публични търгове с явно наддаване

О Б Щ И Н А  К Р У М О В Г Р А Д

            На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1, т.3, чл.87, ал.1 т.4 и чл.91 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решение № 814 от Протокол № 49/05.09.2023 г. и Решение № 33 от протокол № 2 / 29.11.2023 г. на Общински съвет  Крумовград

                                                           

О Б Я В Я В А :

 

1. Публични  търгове с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи: 

1.1. ПИ с идентификатор 39970.501.3035  с площ от 359 кв.м. по КККР на гр. Крумовград. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”/УПИ ІІІ, кв.107 по ПУП/, актуван с АОС № 4458/08.02.2011 г. с начална тръжна цена  6200 /шест хиляди и двеста/ лв. без ДДС, начало на търга 10:00 часа. 

1.2. ПИ с  идентификатор 39970.501.3036 с площ от 429 кв.м. по КККР на гр. Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” /УПИ ІV, кв.107 по ПУП/, актуван с АОС № 4459/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 7400 /седем хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС, начало на търга 10:15 часа.

1.3. ПИ с  идентификатор 39970.501.3037  с площ от 383 кв.м. по КККР на гр. Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” /УПИ -V, кв.107 по ПУП/, актуван с АОС № 4460/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 6600 /шест хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 10:30 часа. 

          1.4. ПИ с идентификатор 39970.501.3038  с площ от 392 кв.м. по КККР на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”/УПИ- VІ, кв.107 по ПУП/, актуван с АОС № 4461/08.02.2011 г. с начална тръжна 6700 /шест хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 10:45 часа. 

1.5. ПИ с идентификатор 39970.501.3039  с площ от 392 кв.м. по КККР на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИVІІ, кв.107 по ПУП), актуван с АОС № 4462/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 6700 /шест хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 11:00 часа.   

1.6. ПИ с идентификатор 39970.501.3040  с площ от 392 кв.м. по КККР на гр. Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10 м.) кв.”Запад”/УПИ VІІІ, кв.107 по ПУП), актуван АОС № 4463/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 6700 /шест хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 11:15 часа.  

           1.7.  ПИ с идентификатор 39970.501.3041  с площ от 440 кв.м. по КККР на гр. Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”(УПИ ІХ, кв.107 по ПУП/, актуван  с АОС № 4464/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 6900 /шест хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 11:30 часа.   

            1.8.  ПИ с идентификатор 39970.501.3043  с площ от 370 кв.м. по КККР на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” /УПИ ХІ, кв.8 по ПУП/, актуван с АОС № 4449/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 6300 /шест хиляди и триста/ лв. без ДДС, начало на търга 11:45 часа.   

          1.9.  ПИ с  идентификатор 39970.501.3044  с площ от 413 кв.м. по КККР на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” /УПИ ХІІ, кв.8 по ПУП/ , актуван с АОС № 4450/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 7100 /седем хиляди и сто/ лв. без ДДС, начало на търга 12:00 часа. 

          1.10.  ПИ с  идентификатор 39970.501.3045  с площ от 496 кв.м. по КККР на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.) кв.”Запад” /УПИ ХІІІ, кв.8 по ПУП/ , актуван с АОС № 4451/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 8500 /осем хиляди петстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 12:15 часа. 

          1.11. ПИ с идентификатор 39970.501.3046  с площ от 428 кв.м. по КККР на гр.Крумовград. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”/УПИ ХІV, кв.8 по ПУП, актуван с  АОС № 4452/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 7400 /седем хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС,  начало на търга 12:30 часа. 

          1.12.  ПИ с  идентификатор 39970.501.3047  с площ от  377 кв.м. по КККР на гр.Крумовград.Трайно предназначение на  територията:Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад”/УПИ ХV, кв.8 по ПУП/ , актуван с АОС № 4453/08.02.2011 г. с начална тръжна цена  6500 /шест хиляди и петстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 12:45 часа. 

         1.13. ПИ с идентификатор 39970.501.3048  с площ от  386 кв.м. по КККР на гр.Крумовград. Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10 м.) кв.”Запад”/УПИ ХVІ, кв.8 по ПУП/, актуван с АОС № 4454/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 7500 /седем хиляди и петстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 13:00 часа. 

          1.14.  ПИ с  идентификатор 39970.501.3049  с площ от  400 кв.м. по КККР на гр.Крумовград.Трайно предназначение на  територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) кв.”Запад” /УПИ ХVІІ, кв.8 по ПУП/ , актуван с АОС № 4455/08.02.2011 г. с начална тръжна цена 7700 /седем хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС, начало на търга 13:15 часа. 

         2.  Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         3. Търговете ще се проведат на 01.02.2024 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

         4. Тръжната документация   в размер на 60.00 лв. (невъзстановими)  се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция  „Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет. 2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

         Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

         За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

         За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода описание на имота, за който  ще участват).

        5. Стъпката на надаване е в размер на 10% от началната тръжна цена.    

        6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 08.02.2024 год. на същото място, по същото време и при същите  условия. Депозитът за участие в повторния търг се внася в касата на общината в срок до 17: 00 часа на 07.02.2024 г.

         7. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 31.01.2024 г., а за повторния търг до 17:00 часа на 07.02.2024 г.     

         8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 –16:00 ч. до 31.01.2024 г. / при повторния съответно до 07.02.2024 г./ след закупуване на тръжната документация.

        10. Участниците да носят документ за самоличност. 

        Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

СЕБИХАН  МЕХМЕД

Кмет на Община Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 15 Януари 2024
  • Посещения: 270

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map