Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обяви за публични търгове с явно наддаване

О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 7 и чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на ОбС – Крумовград и Решение № 31 от протокол № 2 от 29.11.2023 г. на ОбС – Крумовград

 

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи:

1.1. Терен от 52.00 (петдесет и два) кв.м. за поставяне на преместваем обект в площадно пространство на с. Вранско по утвърдена схема от гл. архитект на Община Крумовград, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, за търговска дейност, за срок до 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 40.00 лв. (четиридесет лева). Начало на търга от 10:00 часа.

1.2. Помещение – търговска зала с бюфет, входно предверие и санитарен възел с полезна площ от 83.50 (осемдесет и три точка петдесет) кв.м. от сграда с идентификатор 72610.10.57.1 със застроена площ от 434 кв.м. (сграда на „Младежки клуб“), разположена в поземлен имот с идентификатор 72610.10.57  по КККР на с. Токачка, одобрен със заповед № РД-18-69 от 30.10.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, за търговска дейност, за срок до 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 87.00 лв. (осемдесет и седем лева) без ДДС. Начало на търга от 10:15 часа.

2. Търговете ще се проведат на 31.01.2024 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна наемна цена и се внася в касата на Община Крумовград, находяща се в стая № 10, ет. 3, пл. „България“ № 5 на ОбА – Крумовград, в срок до 17:00 часа на 30.01.2024 г.

4. Тръжната документация е в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая № 5, ет. 2 на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ АД клон гр. Крумовград, както следва:

За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF,

(участниците са длъжни да посочат в основанието описание на имота, за който ще участват).

5. Стъпката на наддаване е в размер на 10 % от началната тръжна наемна цена.

6. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 07.02.2024 г. по същото време, на същото място и при същите условия. Депозитът за участие в търговете се внася в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 06.02.2024 г.

7. Документите за участие се приемат в Деловодството на Общината, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 30.01.2024 г., за търговете насрочени на 31.01.2024 г., а за повторни търгове до 17:00 ч. на 06.02.2024 г.

8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. до 30.01.2024 г. (при повторни търгове съответно до 06.02.2024 г. ) в присъствието на служител на ОбА – Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая  № 5, ет. 2, пл. „България“ № 16 на ОбА – Крумовград или на тел. 20-10, 20-11, вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

СЕБИХАН  МЕХМЕД

Кмет на Община Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 15 Януари 2024
  • Посещения: 189

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map