Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 50- то заседание на ОбС Крумовград

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  50 - то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 27.09.2023 г. (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Одобряване на проектобюджет за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Крумовград за периода 2025 – 2026 година.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

2. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Крумовград през 2023г.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Изключване на имот № 000804 от общинския поземлен фонд в землището на с. Багрилци от Приложение № 2 към т. 3 на Решение № 544 от протокол № 39/19.10.2010 година за определяне маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Включване на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землищата на с. Горна Кула и с. Самовила към Приложение № 2 към т. 3 на Решение № 544 от протокол № 39/19.10.2010 година за определяне маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Заявление с вх. № 59-00-26/13.09.2023 г. от Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190, гр. Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 37, чрез инж. Димитър Желязков – Ръководител КЕЦ Крумовград за одобряване на задание за проектиране на ПУП – ПП и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план ПУП – ПП / Парцеларен план/ за обект: „Външно кабелно електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала „Проват“ с местонахождение ПИ 57950.50.1“ в землището на село Поточница, община Крумовград в обхват поземлени имоти с идентификатори 57950.50.1 и 57950.19.71 по КККР на село Поточница, община Крумовград, област Кърджали.

         Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                         /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Септември 2023
  • Посещения: 227

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: