Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

№ 39970.18.65

№ 39970.18.59

№ 39970.18.60

№ 39970.18.61

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Крумовград,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.131 от ЗУТ,  Ви съобщаваме, че със заповед № КО-806 от 12.09.2023г. на Кмета на Община Крумовград е одобрен  проект  за „Подробен устройствен план –  План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 39970.18.64 по КККР на гр. Крумовград в местността „КОРУ“, община Крумовград, област Кърджали“ с цел промяна предназначението на имота от земеделска територия в урбанизирана – за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия:

Настоящата заповед на основание  чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство  на територията  може да се обжалва пред Административен съд- Кърджали в 14 - дневен срок от съобщението, чрез органа, чийто акт се обжалва.  

Дирекция "ТРБ"

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Септември 2023
  • Посещения: 119

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: