Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обява за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Наоснование чл. 44, ал.2 отЗМСМА  въввръзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 33, т.1, чл.90, ал.1 т.3 и чл.94, ал.1 отНРПУРОИнаОбщинскисъветКрумовград  и  Решениe№125 от  протокол6 от 06.04.2016год.; Решениe№ 158 от  протокол 8/09.05.2016год. и Решениe209от  протокол11 /02.08.2016год. наОбщинскисъветКрумовград.

                                          О Б Я В Я В А

І. Откривам на основание чл.94 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград, процедура.

1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

2.Предмет на търга: „Продажба  на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

- Поземлен  имот с идентификатор 39970.503.1018, целия  с площ от 204 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград,одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9031/25.06.2015 год. с първоначална тръжна цена 7 600 лв.( седем хиляди  и шестстотин лв.)  без ДДС.

- Поземлен  имот с идентификатор 39970.503.1019, целия  с площ от 411 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград, одобрени със заповед № РД-18-96 /30.12.2009 год., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, актуван с АОС № 9032/25.06.2015 год.  с първоначална тръжна цена 12 100 лв.(дванадесет хиляди  и сто лв.)  без ДДС.

            - УПИ /урегулиран поземлен имот/ I-223 в кв.25 с площ от 2 133 кв.м.,   ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със ст.б.к. със застроена площ от 132 кв.м., по ПУП на с. Поточница, одобрен със заповед № 488/ 06.07.1987 г., актуван с АЧОС № 9511/21.04.2016 год.  с първоначална тръжна цена 32 000 лв. (тридесет и две хиляди лв.)без ДДС.”

3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена, както следва:

           - За поземлен имот с идентификатор 39970.503.1018, целия  с площ от 204 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград в размер на 760.00 лв

- За поземлен имот с идентификатор 39970.503.1019, целия  с площ от 411 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовградв размер на 1210.00 лв.

           - За поземлен имот с УПИ /урегулиран поземлен имот/ I-223 в кв.25 с площ от 2133 /две хиляди сто тридесет и три/ кв.м.,   ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със ст.б.к. със застроена площ от 132 кв.м., по ПУП на с. Поточница в размер на 3200.00 лв.

4.Търгът да се проведе на 01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.

            5.Тръжната документация за всеки имот поотделно е в размер на 60.00 лв.(невъзстановими) и сезаплаща в касатана  ОбА и се  получава в Дирекция “Общинскасобственост”, находящасе в стая  № 5,ет.2 наОбА,гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

6.Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 31.08.2016 г.     

7. При неявяване на кандидати повторен търг  да се проведе на 08.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при  същите  условия.

            8.  Тръжнатадокументация  заповторния  търг  сезаплаща в касатанаОбА и сеполучава  в Дирекция “Общинскасобственост”, находящасе в стая  № 5,ет.2 наОбАгр. Крумовград, пл. “България” № 16.

 9.  Документите за участие  в повторния търг се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 07.09.2016 г.     

10. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 07.09.2016 г. след закупуване на тръжната документация.

11. Участниците да носят документ за самоличност.                                           

ІІ. Утвърждавам  тръжната документация за участие в търга на основание чл.94,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград

ІІІ.Определямтаксазазакупуваненатръжнадокументация в размерна 60.00 лв. (определена в  т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград)

          ІV.Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на  Общински съвет Крумовград.

V.ВъзлагамнаДирекция „Общинскасобственост”да публикуваобявата в интернетстраницатанаобщинаКрумовград, в единрегионаленежедневник, както и навидномясто в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Крумовград.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая  № 5,ет.2 на ОбА,  или на тел. 71-13, 75-22,  вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…../ П/……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

МК/МК

Изготвил: ...................

М.Карапавлова, гл.спец. в дирекция ОС

Съгласувал:..................

А.Арсов,директор на дирекция „ОС”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6900 Крумовград  пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

             ДО

                                                                                     РЕДАКЦИЯТА НА

                                                                                     ВЕСТНИК    “РОДОПИ”

                                                                                     ГР. КЪРДЖАЛИ  6600

               Моля, да ни бъде публикувана във Вашия вестник,  приложената към настоящето писмо обява, която изпращаме и на Вашата  електронна поща от елктронна поща  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

             

           Приложение :  обява.

                                                                                                                       

 

 

                                      ВР.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА:…..……………….

 /инж.АБИДИН ХАДЖИМЕХМЕД/

 

 

 

Изготвил:................  

М.Карапавлова, гл .спец в дирекция” ОС”

 

Съгласувал:................... 

А.Арсов,директор на  дирекция” ОС”

 

МК/МК

                                         

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 10 Август 2016
  • Посещения: 4096

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map