Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА „ПОТРЕБИТЕЛИ“   ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА „ПОТРЕБИТЕЛИ“  

ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

            Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс, обявява прием на документи от кандидати за потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, предлагани в домашна среда от мобилен екип специалисти. 

             Проектът е насочен към предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще подобрят качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, вкл. и здравни, насочени към преодоляване на последиците от социално изключване и бедността.

            В рамките на проекта ще се предоставят услуги като:

 • помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.;
 • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • медицински услуги: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства, организиране и подпомагане посещения на личния лекар, рехабилитационни дейности;
 • предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със други специалисти при необходимост. и др.;
 • психологическа подкрепа.

            Продължителността на услугата е 12 месеца и ще се предоставя на минимум 163 потребители. Всеки потребител ще получава почасово здравно-социална грижа.

Допустими лица, които могат да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:

 • Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
 • Хора с увреждания.

            Кандидат - потребителите на услугата „Грижа в дома в община Крумовград“ е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление – docxПриложение № 1
 • Декларация – docxПриложение № 2
 • Декларация за информирано съгласие – docxПриложение № 3
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Документ за самоличност на законния представител или пълномощно при упълномощаване /ако е приложимо/;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

            За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

            Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Грижа в дома в община Крумовград“ могат да бъдат получени в стая № 3, ет. 3 в сградата на общинска администрация на адрес ул. „Трети март” № 3 /сграда на бивше АПК/ или да бъдат изтеглени от сайта на община Крумовград https://www.krumovgrad.bg/

            Документите се подават лично или от упълномощено лице на адрес, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. до 17.04.2023 г. включително в стая № 3, ет. 3 в сградата на общинска администрация на адрес ул. „Трети март” № 3.

            На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.

            Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най-нуждаещите се потребители от услугата „Грижа в дома в община Крумовград“.

            Приемът на заявления остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на договора.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12

           

           

           

 

            Себихан Мехмед

Кмет на община Крумовград

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 17 Март 2023
 • Посещения: 325

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: