Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обявление за подбор на домашни помощници

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ“

  ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“

            Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 „Грижа в дома в община Крумовград“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на персонал за следните длъжности:

1. „Домашни помощници“ – 79 работни места.

Срок за работа: 12 месеца.

1.1 Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Домашен помощник“:

 • да са физически лица;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • образование – няма изисквания;
 • професионален опит не се изисква;
 • да не са в конфликт на интереси.

Ще се счита за предимство:

 • работа по проекти в дейности със същия и/или сходен характер и притежаващи документ за преминато обучение по социални грижи на възрастни и болни хора в домашна среда.
 • да имат опит в директна работа с лица с увреждания и възрастни хора.

1.2 Описание на длъжността:

 • Поддържане на лична хигиена и хигиена на помещенията на потребителя;
 • Закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства със средства на потребителите;
 • Съдействие при приготвяне на храна и помощ при хранене;
 • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;
 • Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социалните контакти.

При изпълнение на задачите си специалиста назначен на длъжността за предоставяне на услугата е длъжен:

 • Да прилага Методиката за предоставяне на услугата грижа в дома за възрастни хора и хора с увреждания;
 • Да спазва и зачита човешките права и правата на хората с увреждания;
 • Да зачита достойнството и личността на потребителя;
 • Да уважава личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на потребителя и семейството му;
 • Да пази в тайна информация, станала му известна, при работа с потребителя и семейството му.

 

За заемане на длъжността ще се счита за предимство работа по проекти в дейности със сходен характер.

2. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец docxПриложение 1.
 • Автобиография по образец docxПриложение 2.
 • Декларация по образец – docxПриложение 3.
 • Декларация по образец – docxПриложение 4.
 • Документ за самоличност (за справка).
 • Копие на диплома за завършено образование, копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация.
 • Копие на трудова книжка, УП – 3 или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.
 • Копие на служебна бележка от месторабота/трудов договор и допълнително споразумение, удостоверяващи, че кандидатът работи /ако е трудово ангажиран/.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе чрез подбор по документи.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 17.03.2023 г. до 17.04.2023 г. (вкл.) в сградата на общинска администрация на адрес гр. Крумовград, ул. „Трети март” № 3, ет. 3, стая 3.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/.

За повече информация:

Лейла Караибрям – ръководител на проекта,

Карамфилка Тюрдиева – счетоводител на проекта

гр. Крумовград, пл. „България“ № 5

телефон за връзка: 03641/20-10, вътрешен 170 или 03641/ 20-12

           

           

            Себихан Мехмед

Кмет на община Крумовград

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 17 Март 2023
 • Посещения: 45

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: