Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 44-то заседание на ОбС - Крумовград

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  44-то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 16.03.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Приемане на Отчет за изпълнението през 2022 г. на Програмата за управление на мандат 2019-2023 г.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

2. Приемане на Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравни-социални услуги на общинско и областно ниво и приемане на предложението за планирането на социалните услуги в община Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3.Кандидатстване на община Крумовград с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 «Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора».

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

4.Възлагане на услугата „Грижа в дома“ по проект BG05SFPR002-2.001-0163-C01 «Грижа в дома в община Крумовград», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 «Грижа в дома»

          Докладва: г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Приемане и одобряване на отчет, представен от сдружение „Футболен клуб Крумовград“ с ЕИК 108572417, за изразходване на сумата от 500 000 (петстотин хиляди)лева, предоставени по Договор № 1354 от 04.11.2022 г., сключен между община Крумовград и сдружение „Футболен клуб Крумовград“.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Предоставяне на средства на МБАЛ „Живот+“ ЕООД гр. Крумовград от предоставените средства от Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД по Меморандум за разбирателство за 2023 година за изплащане на допълнително възнаграждение на работещите лекари в лечебното заведение.

          Докладва:  г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС

7. Предоставяне на финансови средства за 2023 година, съгласно разпоредбите на чл.2, т.2.10 от Меморандум за разбилателство и сътрудничество между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград, одобрен с Решение № 648 от Протокол № 43/27.05.2015 г. на ОбС – Крумовград.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. Приемане на разчет на община Крумовград за 2023 година в условията на неприет Държавен бюджет на Република България за 2023 година.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове, категории и обекти за 2022 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

10. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Крумовград през 2023 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

11. Приемане на списък за разпределение на общинския жилищен фонд по брой, вид, местонахождение и предназначение за 2023 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12.Даване на съгласие на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД за временно ползване на общински поземлен имот, за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в проучвателна площ „Ярило“, с.Дъждовник, община Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград 

13. Даване на съгласие за поставяне на преместваеми обекти върху имот – публична общинска собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград 

14. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост без търг или конкурс на „ЦЕТИН България“ ЕАД.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

15.Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

         Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

16. Даване на съгласие за отстраняване на явна фактическа грешка в поземлен имот с идентификатор 69688.12.103 по кадастралната карта на с.Странджево, община Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

17. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

18. Даване на съгласие за временно ползване на земеделска земя за поставяне на преместваем обект – навес за регистриране на животновъден обект – пасище.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

19. Предложение за приемане и утвърждаване на промяна в Общинска транспортна схема на община Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

20. Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр.Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

21. Даване на съгласие за побратимяване с община Акхисар, област Маниса – Република Турция.

Докладва:  г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС

22.Попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Крумовград.

Докладва:  г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                   / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 09 Март 2023
  • Посещения: 393

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map