Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 42-то заседание на ОбС - Крумовград

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 42-то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 30.01.2023 година (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Крумовград и неговите комисии за периода, обхващащ второто шестмесечие на 2022 г.

Докладва:  г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС Крумовград

2. Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за четвъртото тримесечие на 2022 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крумовград за 2023 година.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Крумовград през 2023 год.

 Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Включване на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землищата на с. Бараци, с. Горна Кула, с. Гулийка, с. Девесилово, с. Златолист, с. Качулка, с. Кожухарци, гр. Крумовград, с. Малко Каменяне, с. Орешари, с. Пелин, с. Подрумче, с. Полковник Желязово и с. Стари Чал към Приложение № 2 към т.3 на Решение № 544 от протокол № 39/19.10.2010 година за определяне маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Определяне  на  пасищата,  мерите  и  ливадите от общинския поземлен фонд в Община Крумовград за индивидуално и общо ползване, даване съгласие за предоставянето им за ползване. Определяне задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата,  мерите  и  ливадите.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

7. Даване на съгласие за временно ползване на земеделска земя за поставяне на преместваем обект – навес за регистриране на животновъден обект – пасище.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

8. Одобряване на изготвена пазарна оценка за разпореждане с недвижим  имот– частна общинска собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

9. Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в землището на с. Бук, община Крумовград, за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта, образуване на нов имот и промяна в начина му на трайно ползване.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на община Крумовград за 2023 година от преходния остатък на бюджета за 2022 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

11. Кандидатстване на Община Крумовград с проектно предложение по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. Покана за участие в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Кърджали.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………………

                                                                                       / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 25 Януари 2023
  • Посещения: 536

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map