Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О  Б  Щ  И  Н  А     К  Р  У  М  О  В  Г  Р  А  Д

На основаниe чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1, т. 1, чл. 87, ал. 1, т. 3, и чл. 91, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС – Крумовград, Решение № 577 от протокол № 35/28.07.2022 г. и Решение № 630 от протокол № 39/28.10.2022 г. на ОбС – Крумовград

О  Б  Я  В  Я  В  А:

1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с пл. сн. № 1 (едно), с площ от 600.00 (шестстотин) кв. м., в кв. 1 (първи) по ЧПУП на с. Подрумче, м. Воденичари, одобрен със Заповед № 586 от 04.09.1984 г., актуван с АЧОС № 4 359/24.07.2009 г., с начална тръжна цена – 3 900 лв. (три хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Начало на търга от 10:00 часа.

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с пл. сн. № ткзс,  в кв. 3 (трети) с площ от 460.00 (четиристотин и шестдесет) кв.м. по ЧПУП (ЗРП) на с. Звънарка, мах. Козино, одобрен със заповед № 520/31.08.1983 г., актуван с АЧОС № 15 904/14.02.2022 г., с начална тръжна цена 3 400 лв. (три хиляди и четиристотин лева) без ДДС. Начало на търга от 10:15 часа.

1.3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI (шести), в кв. 1 (първи) с площ от 600.00 (шестстотин) кв.м. по ЧПУП (ЗРП) на с. Чернооки, мах. Чернооки, одобрен със заповед № 555/18.06.1982 г., актуван с АЧОС №  15 961/11.07.2022 г., с начална тръжна цена 3 750 лв. (три хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС. Начало на търга от 10:30 часа.

2. Търговете ще се проведат на 07.02.2023 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена и се внася в касата на Община Крумовград, находяща се в стая № 10, ет. 3, пл. „България“ № 5 на ОбА – Крумовград, в срок до 17.00 часа на 06.02.2023 г.

4. Тръжната документация в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ АД клон гр. Крумовград, както  следва:  За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF, (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода описание на имота, за който ще участват).

5. Стъпката на наддаване е в размер на 10 % от началната тръжна цена.

6. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 14.02.2023 г. по същото време, на същото място и при същите условия. Депозитът за участие в повторните търгове се внася в касата на Общината в срок до 17.00 ч. на 13.02.2023 г.

7. Документите за участие се приемат в Деловодството на Общината, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17.00 ч. на 06.02.2023 г., за търговете насрочени на 07.02.2023 г., а за повторни търгове до 17.00 ч. на 13.02.2023 г.

8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на 06.02.2023 г. (при повторни търгове съответно до 13.02.2023 г. ) в присъствието на служител на ОбА – Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Участниците да носят документ за самоличност.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая  № 5, ет. 2, пл. „България“ № 16 на ОбА – Крумовград или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……..…………………...

(СЕБИХАН МЕХМЕД)

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 20 Януари 2023
  • Посещения: 533

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map