Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 41-то заседание на Общински съвет Крумовград на 22.12.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 41-то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 22.12.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

2. Отпускане на еднократни парични помощи на лица и семейства от община Крумовград.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Отпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи.

 Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2022 г.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Одобряване на изготвени пазарни  оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.   

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

6. Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна  общинска собственост.       

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

7. Покана за свикано неприсъствено Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД - Кърджали.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

 8. Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2022 година, като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К - Кърджали.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

9. Даване на съгласие за временно ползване на земеделска земя за поставяне на преместваем обект – навес за регистриране на животновъден обект – пасище.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Кандидатстване на Община Крумовград по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в община Крумовград“.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Крумовград за второто полугодие на 2022 година.

Докладва:  г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС Крумовград

12. Одобряване разходите за командировки на Председателя на ОбС – Крумовград за второто полугодие на 2022 година.

 Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

МЕТИН БАЙРАМАЛИ

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 16 Декември 2022
  • Посещения: 397

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map