Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Покана за 40-то заседание на Общински съвет Крумовград на 25.11.2022 г. (петък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 40-то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 25.11.2022 г. (петък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

2.  Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2022 г.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Кандидатстване на Община Крумовград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение „Укрепване капацитета на Община Крумовград“.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Кандидатстване на Община Крумовград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение „Грижа в дома в община Крумовград“.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Крумовград през 2022 г.    

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

6. Учредяване на възмездно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост.   

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

7. Даване на съгласие на „ВиК“ ООД гр. Кърджали, в качеството му на ВиК оператор, да използва водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на кв. „Изгрев“ на гр. Крумовград и селата: Овчари, Орех и Звънарка, община Крумовград, област Кърджали.  

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

8. Даване на съгласие на „ВиК“ ООД гр. Кърджали, в качеството му на ВиК оператор, да използва съществуващо водовземно съоръжение за водоснабдяване на гр. Крумовград и селата: Вранско, Полковник Желязово и Едрино, община Крумовград, област Кърджали.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

9. Даване на съгласие на „ВиК“ ООД гр. Кърджали, в качеството му на ВиК оператор, да използва водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на селата Звънарка и Скалак.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Съгласуване позицията на представителя на община Крумовград за извънредно заседание насрочено за 16.11.2022 год. от 13.30 часа на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали“ и отложено за 07.12.2022 г.   

 Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. Даване на съгласие за поставяне на баралеф на Капитан Петко Войвода на сградата на читалището в с. Черничево, община Крумовград.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. Даване на съгласие за временно ползване на земеделска земя за поставяне на преместваем обект – навес за регистриране на животновъден обект – пасище.

 Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………………

                                                                                  / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 18 Ноември 2022
  • Посещения: 89

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: