Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява - публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д

На основаниe чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1, т. 1, чл. 87, ал. 1, т. 3, и чл. 91, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС – Крумовград, Решение № 530 от протокол № 32/31.05.2022 г. и Решение № 578 от протокол № 35/28.07.2022 г. на ОбС – Крумовград

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:   

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с пл. сн. № 57 в кв. 11 (единадесети) с площ от 673 (шестстотин седемдесет и три) кв. м. по ПУП на с. Котлари, утвърден със заповед № 594/06.10.1986г., за жилищно строителство, при граници и съседи на УПИ: североизток – за озеленяване; северозапад – УПИ III56; югоизток – УПИ V57, югозапад – улица о.т. 42 – о. т. 47, актуван с АЧОС № 10 556/10.10.2016 г., с начална тръжна цена – 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС. Начало на търга от 10:00 часа.

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV (петнадесети) с пл. сн. № 65 в кв. 21 (двадесет и първи) с площ от 550 (петстотин и петдесет) кв.м. по ПУП на с. Горна Кула, утвърден със заповед № 421/24.07.1980 г., за жилищно строителство, при граници и съседи на УПИ: североизток – улица о.т.22 - о.т. 73; северозапад – улица о.т. 22- о.т. 63 ; югоизток – УПИ ХVI 65 и югозапад – земеделски земи и УПИ XIV 65, актуван с АЧОС №  15 957/28.04.2022 г., с начална тръжна цена 3 500 (три хиляди и петстотин) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:15 часа.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 39970.504.1384 по КК и КР на гр. Крумовград одобрени със заповед РД-18-96/30.12.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, с  площ: 1227 (хиляда двеста двадесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи на ПИ: 39970.504.1383; 39970.504.1282; 39970.504.1377, актуван с АЧОС № 9035/30.06.2015 г. (номер по предходен план: пл. сн. № 1378, квартал: 93, парцел XI) с начална тръжна цена 34 000 (тридесет и четири хиляди) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:30 часа.

2. Търговете ще се проведат на 29.11.2022 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

3. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена и се внася в касата на Община Крумовград, находяща се в стая № 10, ет. 3, пл. „България“ № 5 на ОбА – Крумовград, в срок до 17.00 часа на 28.11.2022 г.

4. Тръжната документация е в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая № 5, ет. 2 на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ АД клон гр. Крумовград, както следва:  За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF, (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който ще участват).

5. Стъпката на наддаване е в размер на 10 % от началната тръжна цена.

6. При неявяване на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 06.12.2022 г. на същото място, по същото време и при същите условия.

7. Документите за участие се приемат в Деловодството на Общината, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17.00 ч. на 28.11.2022 г., за търговете насрочени на 29.11.2022 г., а за повторни търгове до 17.00ч. на 05.12.2022 г.

8. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на 28.11.2022 г. (при повторни търгове съответно до 05.12.2022 г. ) в присъствието на служител на ОбА – Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация. Участниците да носят документ за самоличност. Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая  № 5, ет. 2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……..…………………...

(СЕБИХАН МЕХМЕД)

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 11 Ноември 2022
  • Посещения: 722

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map