Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана 38 -мо заседание на Общински съвет Крумовград на 21.09.2022 г. (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 38 -мо  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 21.09.2022 г. (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1.Повторно приемане на Решение № 598от Протокол № 37/29.08.2022 г.,касаещо промяна в приложения № 2 и № 3 към Решение № 491 по Протокол № 30 от 31.03.2022 г., върнато за ново обсъждане от областния управител на област Кърджали със Заповед № РД-09-187/12.09.2022 г.

          Докладва:  г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС Крумовград

2. Приемане и одобряване на отчет, представен от сдружение „Футболен клуб Крумовград“ с ЕИК 108572417, за изразходване на сумата от 100 000 (сто хиляди) лева, представляваща втора вноска по Договор № 314 от 21.04.2022 г., сключен между община Крумовград и сдружение „Футболен клуб Крумовград“.

           Докладва:  г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС Крумовград

3. Приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Одобряване на проектобюджет за 2023 година  и актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията на местни приходи и на разходите за местни дейности на община Крумовград за периода 2024-2025 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Възлагане на услугата патронажна грижа по проект „Патронажна грижа + в община Крумовград“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа +“

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Увеличаване на числеността на персонала в дейност „Детски градини“.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                   / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 15 Септември 2022
  • Посещения: 443

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map