Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Щ И Н А К Р У М О В Г Р А Д О Б Я В Я В А публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  К Р У М О В Г Р А Д

 

На основаниe чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 2 и чл. 91 от НРПУРОИ на Общински съвет – Крумовград,  

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: сгради с идентификатори 72610.5.158.1 със ЗП – 742 (седемстотин четиридесет и два) кв. м., 72610.5.158.2 със ЗП – 78 (седемдесет и осем) кв. м., 72610.5.158.3 със ЗП – 51 (петдесет и един) кв. м., 72610.5.158.4 със ЗП – 14 (четиринадесет) кв. м., 72610.5.158.5 със ЗП – 40 (четиридесет) кв. м., с предназначение: промишлени, разположени в ПИ с идентификатор 72610.5.158 по КК и КР на с. Токачка, одобрени със Заповед РД-18-460/06.10.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.07.2020г., целият с площ от 3863 (три хиляди осемстотин шестдесет и три) кв. м., актуван с АЧОС № 15 913 от 11.04.2022г., за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 558.00 (петстотин петдесет и осем) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:00 часа.

2. Търгът ще се проведе на 04.10.2022 г. в залата на ОбА – Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І – ви етаж.

3. Депозит за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград,  пл. „България“ № 5  в  срок до 17:00 ч.  на 03.10.2022г.

            4. Тръжната документация е в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ на ОбА – Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая  № 5, ет. 2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер и по банков път по сметка на Община Крумовград при Банка „ДСК“ ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация:  IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400,  BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912,  BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

            5. Стъпката на наддаване в размер на 10% от началната тръжна наемна цена.

            6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 11.10.2022 г. на същото място, по същото време и при същите условия.

            7. Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 03.10.2022г. за търга, насрочен за 04.10.2022г., а за повторния търг до 17:00 ч. на 10.10.2022г.

8. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 03.10.2022г. (при повторен търг съответно до 10.10.2022 г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Участниците да носят документ за самоличност. 

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая  № 5, ет. 2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:….………………                     

(СЕБИХАН МЕХМЕД)

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 14 Септември 2022
  • Посещения: 542

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map