Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана 37 -мо заседание на Общински съвет Крумовград на 29.08.2022 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 37 -мо  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 29.08.2022 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Крумовград за периода от месец януари 2022 година до края на месец юни 2022 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета, отчета за изпълнение на разчета за капиталовите разходи, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг на община Крумовград за 2021 година.

           Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Информация за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Крумовградв за първото полугодие на 2022 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Изменение и допълнение на Решение № 495 от протокол № 30/31.03.2022 г. на ОбС Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Актуализация за бюджета на община Крумовград за 2022 година.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Приемане на Годишен план за социалните услуги в община Крумовград за 2023 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Крумовград през 2022 г.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. Даване на съгласие на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЪЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД за временно ползване на общински поземлен имот, за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в проучвателна площ „Лада“ с. Къклица, община Крумовград.         

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд за установяване границите на имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на право на възстановяване.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Включване на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землищата на с.Бараци,с.Гулийка, с.Дъждовник,с.Златолист,с.Качулка,с.Кожухарци,с.Сбор и с.Стари Чал към Приложение № 2 към т.3 на Решение № 544 от Протокол № 39/19.10.2010 година за определяне маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. Предложение за промяна и утвърждаване на промяна в Общинска транспортна схема на община Крумовград и изменение на решение № 581 от протокол № 35 от 28.07.2022 г. на Общински съвет – Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12.   Промяна в приложение  №2 и № 3 към решение № 491  от Протокол № 30 от 31.03.2022 година     

 Вносители:  група общински съветници

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                   / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Август 2022
  • Посещения: 569

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map