Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 35-то заседание на Общински съвет- Крумовград

                                                                 ДО

                                                                  г-н (г-жа)……………………………..

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 35 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 28.07.2022 г. (четвъртък) от 13.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет Крумовград и неговите комисии за първото шестмесечие на 2022 година.

          Докладва:  г- н Метин Байрамали – Председател на Общински съвет

2. Приемане на План за действие на община Крумовград в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2022-2023).

           Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Утвърждаване на броя на групи и деца/ученици в тях в детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие и поднормативни паралелки в училища с осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес за учебната 2022/2023 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Предложение за включване на детски градини от община Крумовград в списъка на средищните детски градини.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Предложение за включване на училища от община Крумовград в списъка на средищните училища.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Предложение за включване на детски градини и училища от община Крумовград в списъка на защитените детски градини и училища.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за първото полугодие на 2022 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2022 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Крумовград за първото полугодие на 2022 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Кандидатстване на община Крумовград с проектно предложение „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.651 – МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. Съгласуване позицията на представителя на община Крумовград на заседание насрочено за 03.08.2022 г. от 13.30 часа на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр.Кърджали.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

13. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

14. Одобряване на изготвени оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

15. Отпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

16. Избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата – кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали през мандат 2022-2026 година.

          Докладва:  г- н Метин Байрамали – Председател на Общински съвет

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                   / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 21 Юли 2022
  • Посещения: 498

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map