Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана 33 -то заседание на Общински съвет Крумовград на 17.06.2022 г. (петък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

ДО

                                                                                              г-н (г-жа)……………………………..

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 33 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 17.06.2022 г. (петък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на община Крумовград.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

2. Промяна предназначението на имоти от Общинския поземлен фонд от земеделски територии в горски територии.

           Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Даване на съгласие за извършване на теренни проучвания в имот – публична общинска собственост.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Изменение и допълнение на Решение № 569 от протокол № 31/04.06.2018 г.изм. с Решение № 182 от протокол № 11/28.09.2020 г.,изм. и доп. с Решение № 291 от 12.04.2021 г.,изм. с Решение № 366 от протокол № 22/09.08.2021 г. и изм. и доп. с Решение № 367 от  протокол № 22/09.08.2021 г. на Общински съвет Крумовград за утвърждаване на транспортна схема за специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Изменение и допълнение на Решение № 608 от протокол № 33/30.08.2018 г.изм. с Решение № 181 от протокол № 11/28.09.2020 г.,изм. с Решение № 292 от 12.04.2021 г.,изм. и доп.с Решение № 366 от протокол № 22/09.08.2021 на Общински съвет Крумовград за утвърждаване на транспортна схема за специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                      / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 10 Юни 2022
  • Посещения: 349

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: