Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост

 

О Б Щ И Н А    К Р У М О В Г Р А Д

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 7 и чл. 91 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград на Общински съвет – Крумовград, Решение № 472 от протокол № 28 от 24.02.2022г. на ОбС – Крумовград и Решение № 426 от протокол № 25 от 30.11.2021г., изм. с Решение № 478 от протокол № 29 от 14.03.2022г. на Общински съвет – Крумовград

О Б Я В Я В А

 

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими  имоти – публична общинска собственост, представляващи:

1.1. Помещение с полезна площ от 9.32 кв.м., находящо се на I- ви етаж от масивна двуетажна сграда (училище) със застроена площ от 308 кв.м., построена в УПИ I – ви, кв. 8 по ПУП на с. Горна Кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АПОС № 21/02.07.1997 г., за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 5.70 (пет лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:00 часа.

1.2. Помещение с полезна площ от 12.84 кв. м, находящо се на I-ви етаж от масивна двуетажна сграда (кметство) със застроена площ от 220 кв. м., построена в кв. 6 по ПУП на с. Голяма Чинка, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АПОС № 298/15.10.2002г., за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 7.86 (седем лева осемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:15 часа.

1.3. Помещение с полезна площ от 11.00 кв. м и помещение с полезна площ от 6.00 кв. м., находящи се на I-ви етаж от масивна сграда, частично на два етажа със застроена площ от 152 кв.м., построена в УПИ IV-ти, кв. 15 по ПУП на с. Егрек, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АПОС № 187/25.09.2000г., за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 12.53 (дванадесет лева и петдесет и три стотинки) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:30 часа.

1.4. Помещение с полезна площ от 7.00 кв.м и помещение от 8.00 кв.м., на I-ви етаж от масивна двуетажна сграда (кметство) със застроена площ от 118 кв. м., находяща се в УПИ I-ви с пл. сн. № 185, кв. 15 по ПУП на с. Гулийка, общ. Крумовград, обл. Кърджали, актуван с АПОС № 105/10.06.1998г., за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 9.18 (девет лева и осемнадесет стотинки) лв. без ДДС. Начало на търга от 10:45 часа.

1.5. Терен от 50.00 кв. м. за разполагане на преместваем обект за обслужване (каравана) по одобрена от главния архитект на Общината схема, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, в УПИ VI, кв. 10 по ПУП /ЗРП/ на с. Поточница, общ. Крумовград, за срок от 10 години, с начална тръжна наемна цена на месец в размер на 27.50 (двадесет и седем лева и петдесет стотинки) лв. Начало на търга от 11:00 часа.

2. Търговете ще се проведат на 10.05.2022 год. в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І-ви етаж, гр. Крумовград.   

3.  Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, и се внася в касата, находяща се в стая 10, ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България“ № 5  в  срок до 16:00 ч.  на 09.05.2022 г.

4. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация - Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

За депозит: IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5.  При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 17.05.2022 год. по същото време, на същото място и при същите  условия. Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 16:00 ч.  на 16.05.2022 г.

6. Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 09.05.2022г. за търговете, насрочени за 10.05.2022г., а за повторните търгове до 17:00 ч. на 16.05.2022 г.

           7. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 09.05.2022г. (при повторен търг съответно до 16.05.2022г.) в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция „Общинска собственост и икономика“, стая  № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА

КРУМОВГРАД:……………..…………………..

          (СЕБИХАН МЕХМЕД)

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Април 2022
  • Посещения: 240

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: