Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 26-то заседание на Общински съвет Крумовград

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 26 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на   29.12.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Отмяна на Решение № 98 от протокол № 6 от 23.03.2020 г. прието от Общински съвет – Крумовград.

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

2. Приемане на Решение на Общинския съвет за промяна на броя на потребителите на социалната услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания № 1

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Приемане на Решение на Общинския съвет за промяна на броя на потребителите на социалната услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания № 2.

            Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Отпускане на еднократни парични помощи на лица и семейства от община Крумовград.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Отпускане на еднократна парична помощ на лица и семейства от община Крумовград при изключително тежки случаи.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2021 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7.  Одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Крумовград през 2021 г.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. Даване на предварително съгласие на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЪЛС КРУМОВГРАД“ЕАД за временно ползване на общински поземлени имоти, за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в проучвателна площ „Ярило“ и „Крумовица“.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост.

Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

11. Учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж върху недвижими имоти – частна общинска собственост.

            Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. Кандидатстване на община Крумовград пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение : „Оборудване на материалната база на филиалите към Домашен социален патронаж - Крумовград в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка“

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

13.  Одобряване на мерки за предотвратяване и намаляване на разпространението на КОВИД-19 на територията на община Крумовград и разпределение на средствата по Постановление на Министерски съвет № 326 от 12.10.2021 г.

            Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

14.  Кандидатстване на община Крумовград по Проект „Красива България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проектно предложение „Реновиране на прилежащо външно пространство на сграда за култура и изкуство с.Аврен, общ.Крумовград“

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

             15. Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2021 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

16. Отпускане на финансова помощ на Сабри Мустафа Халил от с. Овчари, махала „Тръстика“.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

МЕТИН БАЙРАМАЛИ

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 20 Декември 2021
  • Посещения: 652

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map