Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   К Р У М О В Г Р А Д

     На основаниe чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 2  във връзка с чл. 91 от  НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград

О Б Я В Я В А:

 

        1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти -  частна общинска собственост, представляващи:

                  - Самостоятелен обект с идентификатор 39970.501.917.1.55, по КК и КР на гр. Крумовград, представлявящ: Гараж със застроена площ от 19.25 кв.м. находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 39970.501.917 по КК и КР на гр. Крумовград, с адрес: гр. Крумовград, жил. блок № 7, кв. „Запад“. Самостоятелният обект е актуван с АЧОС № 10 725/ 01.11.2016 г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33.03 лв. /тридесет и три лева и три стотинки/ без ДДС. Начало на търга от 10.00 часа.

                 - Самостоятелно обособена част с полезна площ от 40.80 кв. м. на първия етаж от масивна двуетажна сграда /магазин/, находящ се в с. Чал, общ. Крумовград,  за търговска дейност, актуван с АЧОС № 204 /09.02.2001г., при начална наемна цена на месец- 26.92лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС. Начало на търга от 10.15 часа.

2. Търговете ще се проведат на 20.12.2021 год. в залата на Общинска администрация – Крумовград, находяща се на пл. „България“  № 5, І- ви етаж, гр. Крумовград.   

3. Депозитът  за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната  тръжна наемна цена, за всеки имот по отделно, който се внася в касата, находяща се в  стая 10,  ет. 3 на Общинска администрация  гр. Крумовград,  пл. „България“ № 5  в  срок до 17.00 ч.  на 17.12.2021 г.

            4. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация- Крумовград, пл. „България“ № 16 и се получава в дирекция „Общинска собственост и икономика“, находяща се в стая  № 5, ет. 2, гр. Крумовград, пл. „България“ № 16.

Участниците могат да внасят сумите, определени за цена на тръжна документация и депозит за участие, съгласно определения размер, и по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка „ДСК“ ЕАД клон гр. Крумовград, както следва:  

За тръжна документация: IBAN: BG13 STSA 9300 8400 641400, BIC: STSABGSF

За депозит:                            IBAN: BG79 STSA 9300 3303 687912, BIC: STSABGSF

 (участниците са длъжни  да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и датата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който  ще участват).

5. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 29.12.2021 год. на същото място, по същото време и при същите  условия.  Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината в  срок до 17:00 ч.  на 23.12.2021 г.

6. Документите за участие се приемат в Деловодството, ет. 1, пл. „България“ № 16 до 17:00 ч. на 17.12.2021 г. за търга, насрочен за 20.12.2021 г., а за повторния  търг: до 17:00 ч. на 23.12.2021 г.

            7. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. на 23.12.2021 г. в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Крумовград, след представяне на квитанция за закупена тръжната документация и предварително съгласуване с Общинска администрация.

Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в дирекция “Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет. 2 на Общинска администрация – Крумовград, пл. „България“ № 16  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/ или 159.

                                                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА:………………………..

                                                                                                                                   /СЕБИХАН МЕХМЕД/

 

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 03 Декември 2021
  • Посещения: 641

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map