Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  К Р У М О В Г Р А Д

                                        

             На основание чл. 44, ал.2 от   ЗМСМА  във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1, т.1, чл.87, ал.1 т.3 и чл.91, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет  Крумовград,  Решение № 331/ от Протокол № 20/25.05.2021 г., Решениe № 343 от Протокол № 21/28.06.2021 г.,  Решение № 381 от Протокол № 23/08.09.2021 г. и Решение № 400 от Протокол №24/ 14.10.2021 г.  на Общински съвет  Крумовград

                                                           

                                                                  О Б Я В Я В А:

 

            1. Публични търгове с явно наддаване  за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

          - УПИ  VII в кв. 6 с площ от 1200 кв.м. по ПУП на с. Голяма Чинка, утвърден със заповед № 4/02.01.1974 г., ведно с построената в него през 1987 г.: масивна триетажна жилищна сграда („Дом на специалиста“) със застроена площ 143,50 кв.м., актуван с АЧОС № 15 084/18.08.2021 год., с пазарна оценка – 38 800 (тридесет и осем хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, начало на търга - 10.00 часа.

- УПИ I с пл.сн. № 3 в кв. 18  с площ от 660 кв.м. по ЧПУП на с. Звънарка, мах. Зейка, утвърден със заповед № 220/27.05.1986 г., актуван с АЧОС № 14 400  от 28.04.2020 год., с пазарна оценка – 3 750,00 (три хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС, начало на търга - 10.15 часа.

         - УПИ III с пл.сн. № 1  в кв. 2 с площ от 530  кв.м. по ЧПУП на с. Поточница, мах. Витьовци, утвърден със заповед № 139/22.01.1985 г. и частично изменение на ПР, одобрен със заповед № 330/01.06.1989 г., актуван с АЧОС № 14848 от 27.05.2021 год., с пазарна оценка – 3 400,00 (три хиляди и четиристотин) лв. без ДДС, начало на търга- 10.30 часа.

          - УПИ I  в кв. 4 с площ от 580 кв.м. по ЧПУП на с. Вранско, мах. Папур, утвърден със заповед № 680/22.04.1966 г., актуван с АЧОС № 14597 от 02.02.2021 год., с пазарна оценка – 4 050,00 (четири хиляди и петдесет) лв. без ДДС, начало на търга - 10.45 часа.

         - Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Орех с площ от 235 кв.м., ведно с разположения в него – павилион тип метална конструкция със ЗП – 80 кв.м., актуван с АЧОС № 34/02.07.1997 г. с пазарна оценка 5300 (пет хиляди и триста лева) без ДДС, начало на търга - 11.00 часа.

         -  Поземлен имот в урбанизираната територия на с. Стражец с площ от 2451 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда (обор) с дървен гредоред на покривната конструкция със ЗП-144 кв.м., актуван с АЧОС № 348/ 28.09.2004 г. с пазарна оценка 6400 (шест хиляди и четиристотин) лв. начало на търга – 11.15 часа.

         2. Депозит за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена.

         3.Търговете ще се проведат на 21.12.2021 год. в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, І-ви етаж.

         4. Тръжната документация  е в размер на 60.00 лв. (невъзстановими) и се заплаща в касата на  ОбА и се  получава в Дирекция  „Общинска собственост и икономика”,  находяща се в стая  № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл.“България” № 16.

Участниците могат да внасят сумите определени за цена на тръжна документация и депозит,  съгласно определения размер в отдел „Местни данъци и такси” на Общинска администрация-Крумовград, пл. „България” № 16 или по банков път по сметка на Община Крумовград, при Банка

„ДСК” ЕАД клон гр. Крумовград сметка  IBAN: BG79STSA93003303687912 ,  BIC: STSABGSF

 /участниците са длъжни да посочат в основанието за превода точното наименование на търга и дата на провеждането му, с пълно описание на имота, за който ще участват/.

        5. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 20.12.2021 г.     

        6. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 30.12.2021 год. на същото място, по същото време и при същите  условия.

         7. Тръжната документация за повторните  търгове се заплаща в касата на ОбА и се получава  в Дирекция „Общинска собственост и икономика”, находяща се в стая  № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16.

         8. Документите за участие в повторните търгове се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 29.12.2021 г.     

         9. Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 –16.00 ч. до 29.12.2021 г. след закупуване на тръжната документация.

         Участниците да носят документ за самоличност. 

          Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция „Общинска собственост и икономика”, стая  № 5, ет.2 на ОбА  или на тел. 20-10, 20-11,  вътрешен – 119 и/или 159.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА:……..……………….

 /СЕБИХАН  МЕХМЕД/

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 03 Декември 2021
  • Посещения: 648

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map