Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 25-то заседание на Общински съвет- Крумовград

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 25 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на   30.11.2021 г. (вторник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д

1. Информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за третото тримесечие на 2021 година                   

 Докладва:  Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

2. Съфинансиране на дейността „Закупуване на лек автомобил” по проект „Ремонт и оборудване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Крумовград“ по сключен Административен договор BG06RDNP001-19.166-0006-С01 от 22.03.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., BG06RDNP001-19.166 - МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3.  Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2021 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Издаване на запис на заповед от oбщина Крумовград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по административен договор № BG06RDNP001-19.166-0004-С01 от 25.01.2021 г. по процедура № BG06RDNP001-19.166 - МИГ Общини Момчилград – Крумовград – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект „Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на съществуваща сграда за култура - с. Токачка, община Крумовград

        Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Крумовград през 2021 година.

       Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6.  Даване на съгласие за временно ползване на земеделски земи за поставяне на преместваем обект- навес за регистриране на животновъден обект- пасище

       Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7.  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост

       Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8.   Придобиване на недвижими имоти чрез дарение

      Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

МЕТИН БАЙРАМАЛИ

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Ноември 2021
  • Посещения: 406

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: